วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โดย ซี.12
13 มิ.ย. 2559 05:01 น.
ทุน ศก.พอเพียง

ทุน ศก.พอเพียง

โดย ซี.12
13 มิ.ย. 2559 05:01 น.
  • Share:

เคยเขียนถึงกิจกรรมที่หลากหลายของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่นำเสนอเผยแพร่ในรายงานกิจการประจำปีได้อย่างดีเยี่ยมมาแล้ว

มีความสนใจในโครงการหนึ่งคือ โครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง จึงสอบถามขอรายละเอียดเพื่อนำมาขยายความรับรู้กันต่อเลยได้รับข้อมูลจาก นางจีราภา ริ้วเหลือง หัวหน้ากองส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของหน่วยงานนี้บอกกล่าวมาว่า

โครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในการดูแลของ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และมีจิตอาสาได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีจิตสำนึกในหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี เป็นแบบอย่างในการยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต พร้อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

จึงมุ่งสนับสนุนและให้โอกาสแก่นักเรียนในสถานศึกษาเป้าหมายที่มีคุณธรรม และมีศักยภาพ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลงานประจักษ์ในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ตลอดจนบำเพ็ญประโยชน์ต่อสถานศึกษา ชุมชน และสังคม ด้วยจิตอาสามาอย่างต่อเนื่อง ให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และได้รับการปลูกฝังคุณธรรม และพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ของโครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เป็นแกนนำและมีจิตอาสาในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาเป้าหมาย ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จนสำเร็จการศึกษา

เพื่อส่งเสริมการปลูกฝังและพัฒนาผู้รับทุนให้เป็นผู้มีคุณธรรม และมีจิตอาสาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถาบันอุดมศึกษาที่ตนเองกำลังศึกษาอยู่อย่างต่อเนื่อง และเพื่อส่งเสริมให้ผู้รับทุนกลับไปทำงานในพื้นที่ภูมิลำเนาของตนเอง หรือทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติหลังสำเร็จการศึกษา

โครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียงได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนอยู่ในสถานศึกษาเป้าหมาย ได้แก่ สถานศึกษาพอเพียงที่ผ่านการประเมินจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นและคงสภาพการเป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีการจัดการเรียนการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปัจจุบันโครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียงจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักเรียนแล้ว 5 รุ่น รวมมีจำนวนผู้รับทุนทั้งสิ้น 106 คน และอยู่ระหว่างการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่ 6 ใน พ.ศ.2559

ถึงตอนนี้มีนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 1 รุ่น ซึ่งโครงการทุนคาดหวังว่าผู้รับทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วจะประกอบสัมมาชีพโดยใช้ความรู้ ความสามารถ อย่างเต็มศักยภาพ และสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถเผยแพร่แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคคลต่างๆ ตามสถานภาพของผู้ได้รับทุน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม และประเทศชาติต่อไป

สำหรับกรรมวิธีการสมัครเข้ารับทุน การจัดสรรทุน ตลอดจนสถานศึกษาเป้าหมายว่ามีที่ไหนบ้างนั้นยังไม่มีรายละเอียดซึ่งจะได้ติดตามมานำเสนออีกครั้ง.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้