วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

114 ปี...ชลประทาน

โดย สะ-เล-เต

นับจากวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนา “กรมคลอง” ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2445 เพื่อทำหน้าที่ดูแลน้ำตามหลักวิชาการสมัยใหม่ สู่การพัฒนาเป็น “กรมทดน้ำ” และเปลี่ยนเป็น “กรมชลประทาน”...มาถึงวันนี้ 13 มิ.ย. 2559 ครบ 114 ปี

114 ปีที่ผ่านมา กรมชลประทานได้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำไปมากมาย มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางกว่า 480 แห่ง เก็บน้ำได้กว่า 80,000 ล้านลูกบาศก์เมตร มีระบบชลประทานกระจายน้ำเข้าสู่พื้นที่ทั่วประเทศ มีพื้นที่ชลประทานที่พัฒนาไปแล้ว 30.22 ล้านไร่ จากพื้นที่มีศักยภาพ 60.28 ล้านไร่ และยังบริหารจัดการน้ำตามภารกิจและตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาเรื่องน้ำ โดยเฉพาะการฝ่าฟันภัยแล้งในปี 2558/59 มาได้อย่างน่าชมเชย

แม้ปัจจุบันการพัฒนาแหล่งน้ำใหม่ๆ ทำได้ยาก นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทานยืนยัน กรมชลประทานจะไม่หยุดการจัดหาแหล่งเก็บน้ำให้เพียงพอกับความต้องการของทุกภาคส่วน โครงการสำคัญที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีที่กรมชลประทานอายุครบ 114 ปี อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร จ.ชลบุรี โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี

ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ปราจีนบุรี, โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จ.อุตรดิตถ์, โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จ.สระบุรี, โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุตรดิตถ์, โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่

นอกจากนั้น กรมชลประทานยังได้ย้อนไปมองอ่างเก็บน้ำที่มีอยู่เดิม นำมาพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้เก็บน้ำได้มากขึ้นอีก 25 แห่ง...เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
12 ปี (2558–2569) ของรัฐบาล เพิ่มพื้นที่ชลประทานให้ได้อีก 8.7 ล้านไร่ เพิ่มเก็บกักน้ำ 4,800 ล้าน ลบ.ม.

อีกงานที่กรมชลประทานเริ่มต้นดำเนินการในปีที่ 114...นำระบบ “การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง” ซึ่งใช้น้ำน้อยกว่าการทำนาปกติ 25-30% มาส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ชลประทานใช้ทำนาปรัง ตั้งเป้า 5 ล้านไร่ ภายใน 5 ปี (2560-2564) จะช่วยประหยัดน้ำในฤดูแล้งได้ถึง 1,700 ล้าน ลบ.ม. เท่ากับความจุของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์รวมกับเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน.

สะ-เล-เต

12 มิ.ย. 2559 14:34 12 มิ.ย. 2559 14:34 ไทยรัฐ