วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พัฒนาลุ่มน้ำมูล แก้น้ำท่วมภัยแล้ง

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา มีแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ที่สำคัญ 5 แห่ง ได้แก่ เขื่อนลำตะคอง เขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนมูลบน เขื่อนลำแชะ และเขื่อนลำปลายมาศ โดยมีแม่น้ำมูลเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรและการอุปโภคบริโภคของชาวโคราช

ทั้งนี้ กรมชลประทานได้น้อมนำแนวพระราชดำริโครงการอ่างพวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำให้กับเขื่อนลำพระเพลิง โดยการยกระดับสันอาคารระบายน้ำล้นให้สูงขึ้น จนสามารถเพิ่มความจุจากเดิม 105ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 155 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมกับปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายของโครงการฯ ลำพระเพลง เพื่อเพิ่มความจุจาก 12 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 22 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สำหรับทำการผันน้ำจากเขื่อนลำพระเพลิงไปอ่างเก็บน้ำลำสำลาย และขุดลอกอ่างเก็บน้ำลำสำลาย เพื่อเพิ่มความจุจากเดิม 40 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 42.20 ล้านลูกบาศก์–เมตร ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการฯสามารถรองรับการใช้งานในฤดูฝนนี้ได้แล้ว

แผนปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) จากเดิม 27.70 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น 37.70 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมกับการพัฒนาขุดลอกลำเชียงไกรตลอดความยาว 122 กิโลเมตรจนไปบรรจบกับแม่น้ำมูล ระยะเวลาดำเนินการระหว่างปี 2560-2562 ส่วนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำมูลระหว่างปี 2558-2569 รวม1,415โครงการ แบ่งเป็นโครงการที่จะดำเนินการในพื้นที่ นครราชสีมา 263 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.6ของจำนวนโครงการในลุ่มน้ำมูล หากดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด จะเป็นการสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืน และสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นในลุ่มน้ำมูล.

ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา มีแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ที่สำคัญ 5 แห่ง ได้แก่ เขื่อนลำตะคองเขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนมูลบน เขื่อนลำแชะ และเขื่อนลำปลายมาศ โดยมีแม่น้ำมูลเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรและการอุปโภคบริโภคของ 12 มิ.ย. 2559 09:13 12 มิ.ย. 2559 09:13 ไทยรัฐ