วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คุมเข้มปล่อยบั้งไฟ-พลุ-โคมลอย ฝ่าฝืนอาจมีโทษทั้งจำ-ปรับ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง คสช. คุมเข้ม ปล่อยบั้งไฟ-พลุ-โคมลอย ฝ่าฝืนคุก 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ... 

วันที่ 10 มิถุนายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 27/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนป้องกันอันตรายและความเสียหายที่จะเกิด แก่ชุมชนและประชาชน จากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน

อาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว หัวหน้า คสช. จึงมีคำสั่งห้ามไม่ให้ผู้ใดจุดและปล่อย วัตถุที่กล่าวมาข้างต้น ขึ้นสู่อากาศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อํานวยการเขต สําหรับกรุงเทพมหานคร หรือนายอําเภอแห่งท้องที่ สําหรับจังหวัดต่าง ๆ ให้จัดทําประกาศจังหวัดโดยความเห็นชอบร่วมกันของคณะกรมการจังหวัด และสภาวัฒนธรรมจังหวัด เพื่อกําหนดมาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการจุดและปล่อยหรือกระทําการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ ส่วนกรุงเทพมหานครให้ออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเพื่อกําหนดมาตรการต่าง ๆ เช่นกัน

ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศจังหวัด หรือข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยให้คำสั่งมีบังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง คสช. คุมเข้ม ปล่อยบั้งไฟ-พลุ-โคมลอย ฝ่าฝืนคุก 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ... 11 มิ.ย. 2559 02:00 11 มิ.ย. 2559 03:07 ไทยรัฐ