วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ฉลุย!! สนช. ผ่าน ก.ม.จราจร จ่ายค่าใบสั่งผ่านบัตรเครดิต

ฉลุย!! สนช. ผ่าน ก.ม.จราจร จ่ายค่าใบสั่งผ่านบัตรเครดิต

  • Share:

สนช. มีมติเอกฉันท์ 179 เสียง เห็นชอบ "ร่าง พ.ร.บ.จราจรทางบก" เพิ่มช่องทางชำระค่าปรับทางบัตรเครดิต-ธนาคาร หวังอำนวยความสะดวกให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง เป็นประธาน มีมติเอกฉันท์ 179 คะแนน เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่...) พ.ศ... (เพิ่มช่องทางชำระค่าปรับ) ได้รับการประกาศใช้เป็นกฎหมาย ทั้งนี้ สาระสำคัญเป็นการเพิ่มช่องทางชำระค่าปรับตามใบสั่ง ด้วยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิต หรือวิธีการอื่น โดยผ่านธนาคารหรือหน่วยบริการรับชำระเงินได้ ตามวิธีการและสถานที่ที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนด และเมื่อผู้ได้รับใบสั่งได้ชำระค่าปรับครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้คดีเป็นอันเลิกกัน
            
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ ที่มี พล.ต.ท.บุญเรือง ผลพาณิชย์ สมาชิก สนช. เป็นประธาน ได้มีข้อสังเกตให้กับคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 1. การเพิ่มช่องทางชำระค่าปรับ โดยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ควรจะต้องเปิดโอกาสให้ธนาคารหรือหน่วยบริการรับชำระเงินอื่นๆ ได้เข้าร่วมโครงการด้วย เพื่อไม่ให้เป็นการผูกขาด รวมทั้งควรให้มีการพัฒนาระบบการรับชำระค่าปรับผ่านบัตรเครดิตจากทุกธนาคารได้ด้วย 2. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และไม่ก่อให้เกิดภาระกับผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถเกินสมควร ควรกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้บริการการชำระค่าปรับตามใบสั่ง โดยผ่านบัตรเครดิตของธนาคารไว้ในข้อตกลงในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ต่อหนึ่งใบสั่ง แต่หากเป็นการชำระด้วยเงินสด อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวต้องไม่เกิน 20 บาทต่อหนึ่งใบสั่ง 3. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการชำระค่าปรับตามร่าง พ.ร.บ.นี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ควรเร่งรัดในการออกกฎหมายอนุบัญญัติให้แล้วเสร็จภาย ใน 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้