วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผุดโครงการ 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ฯ

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าวโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ว่า ในปี 2558 ไทยมีผู้สูบบุหรี่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 11.7 ล้านคน เป็นเพศชายมากกว่าหญิง 20 เท่า มีคนตายจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ในกลุ่มอายุ 30 ปีขึ้นไป 50,710 คน หรือร้อยละ 12 ของการตายทั้งหมด สธ.จึงร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมหมออนามัย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จัดโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปีในปี 2559 และเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษาในปี 2560 และ 91 พรรษาในปี 2561 โครงการนี้จะเป็นการเชิญชวน และท้าชวนให้เลิกสูบบุหรี่ พร้อมลงชื่อสมัครใจเลิกบุหรี่ ซึ่งจะรวบรวมถวายแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว โดยตั้งเป้าหมายให้มีผู้เลิกสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องให้ได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนหรือตลอดชีวิตให้ได้ 3 ล้านคนในเวลา 3 ปี ซึ่งจะใช้พลังภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ช่วยคัดกรอง แนะนำให้เลิก ป้องกันการกลับไปสูบ ป้องกันเด็กและเยาวชนจากการสูบบุหรี่.

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าวโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ว่า ในปี 2558 ไทยมีผู้สูบบุหรี่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 11.7 ล้านคน เป็นเพศชายมากกว่าหญิง 20 เท่า... 9 มิ.ย. 2559 04:49 9 มิ.ย. 2559 04:49 ไทยรัฐ