วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โพล ชี้ ความรุนแรงในครอบครัว กระตุ้นอาชญากรรม คนผิดไม่เกรงก.ม.

โพล ชี้ ความรุนแรงในครอบครัว กระตุ้นอาชญากรรม คนผิดไม่เกรงก.ม.

  • Share:

ดุสิตโพล เผยความคิดเห็น ปชช.ส่วนใหญ่ ต่อปัญหาอาชญากรรมว่า ผู้กระทำความผิดไม่กลัวก.ม. สะท้อนจริยธรรมเสื่อมถอย ระบุ ปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นคือ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว หวังให้ ก.ม.มีบทลงโทษที่รุนแรง-เด็ดขาด...

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 59 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวนทั้งสิ้น 631 คน ระหว่างวันที่ 1-6 มิ.ย.ที่ผ่านมา เกี่ยวกับ "ปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรงในสังคมไทย ณ วันนี้" ซึ่งเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมองว่ามีความรุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบต่อความสงบสุขและเป็นภัยต่อสังคม อย่างมาก “สำนักงานกิจการยุติธรรม” ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานตามนโยบายด้านการพัฒนา กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ ร่วมกับ “สวนดุสิตโพล” สำรวจความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางพัฒนางานด้านกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ณ วันนี้ อันดับ 1 ผู้กระทำไม่เกรงกลัวความผิด ไม่กลัวกฎหมาย 84.79% อันดับ 2 ภาครัฐไม่เข้มงวด ไม่เอาจริงเอาจัง 81.30% อันดับ 3 ปัญหาอาชญากรรมมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ 78.92% อันดับ 4 สื่อควรนำเสนออย่างระมัดระวัง บางครั้งทำให้ดูมีความรุนแรงมากขึ้น 76.07% อันดับ 5 การนำเสนอของสื่อมีผลต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม 71.16%

2. ประชาชนคิดว่าปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรงในปัจจุบันสะท้อนเรื่องใดชัดเจนมากที่สุด อันดับ 1 คุณธรรมจริยธรรมของแต่ละบุคคลเสื่อมถอย 80.30% อันดับ 2 ความเสื่อมโทรมทางสังคม 77.38% อันดับ 3 การปลูกฝัง การเลี้ยงดูภายในครอบครัว 74.00% อันดับ 4 จรรยาบรรณในวิชาชีพต่างๆ ลดลง เช่น สื่อ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 56.97% อันดับ 5 การปลูกฝังค่านิยมที่ดีในสถาบันการศึกษา 53.17%

3. สิ่งแรกที่ประชาชนคิดจะทำเมื่อรับรู้ข่าวอาชญากรรมและความรุนแรงในสังคม คือ อันดับ 1 ตั้งคำถาม/เกิดความสงสัยข้อกฎหมาย 68.74% อันดับ 2 อยากรู้ขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม 63.80% อันดับ 3 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน/คนรอบข้าง 60.11% อันดับ 4 ค้นหาความจริง 54.07% อันดับ 5 เช็กกระแสสังคมบนโลกออนไลน์ 51.25%

4. ปัจจัยที่กระตุ้นให้คนในสังคมแสดงพฤติกรรมความรุนแรงมากขึ้น อันดับ 1 เคยถูกกระทำ /พบเห็นหรือได้รับความรุนแรงจากครอบครัว 86.05% อันดับ 2 การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อออนไลน์ คลิปวิดีโอ 82.41% อันดับ 3 ดูจากหนัง ละครที่แสดงพฤติกรรมความรุนแรง 80.98% อันดับ 4 อยากลอกเลียนแบบ 77.81% อันดับ 5 การแข่งขันในการนำเสนอข่าวของสื่อต่างๆ 68.62%

5. สิ่งที่ประชาชนอยากบอกผู้ที่เกี่ยวข้องด้าน “กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม” อันดับ 1 ควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เข้มงวด และมีบทลงโทษรุนแรง เด็ดขาด 79.87% อันดับ 2 ควรปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม เท่าเทียม 68.15% อันดับ 3 การสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 67.67% อันดับ 4 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่มีช่องโหว่ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน 57.37% อันดับ 5 เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา เห็นแก่ส่วนรวมเป็นสำคัญ 53.99%

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้