วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คดีตัวอย่าง

โดย ซี.12

คดีในศาลปกครองนั้นมีอยู่สม่ำเสมอที่เป็นการโยกย้ายข้าราชการโดยไม่เป็นธรรมและลงเอยด้วยคำพิพากษาว่าเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

แต่เมื่อผลแห่งคดีปรากฏออกมาส่วนใหญ่มักจะช้าเกินกาลและไม่สามารถจะเยียวยาผู้เสียหายได้ทันท่วงที

กรณีที่เกิดขึ้นกับ นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งน่าจะหยิบยกมาพินิจพิจารณาเป็นกรณีศึกษา

เมื่อต้นปี 2551 นพ.ศิริวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ถูกรัฐบาลสมัยนั้นย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นการย้ายนอกฤดูกาลและไม่มีเหตุผลรองรับชัดเจนว่า เลขาธิการ อย. ขัดคำสั่งหรือไม่สนองนโยบายประการใด

นพ.ศิริวัฒน์ จึงฟ้องศาลปกครองโดยมี คณะรัฐมนตรี ที่มี นายสมัคร สุนทรเวช เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ซึ่งสมัยนั้นคือ นายไชยา สะสมทรัพย์ และ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อันได้แก่ นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ว่าเป็นการออกคำสั่งที่ไม่เป็นธรรม เป็นการลดศักดิ์ศรีที่ย้ายจากอธิบดีไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง ขอให้เพิกถอนคำสั่งนั้นเสีย

ปรากฏว่าศาลปกครองชั้นต้นยกฟ้อง นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล ผู้ฟ้องคดี ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุด พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยโดยละเอียดซึ่งน่าจะยกมาเป็นกรณีศึกษาในบางบทบางตอนดังนี้

แม้การย้ายผู้ฟ้องคดีครั้งนี้ผู้ฟ้องคดียังคงดำรงตำแหน่งในระดับ 10 และยังคงได้สิทธิประโยชน์จากทางราชการดังเดิม แต่ก็เป็นการย้ายจากตำแหน่งในสายงานนักบริหารไปสู่สายงานการตรวจราชการซึ่งมีความแตกต่างกันในบทบาทและอำนาจหน้าที่อย่างมีนัยสำคัญ ฯลฯ

นอกจากนี้ การปรับย้ายผู้ฟ้องคดีครั้งนี้ยังเป็นการปรับย้ายนอกฤดูกาลโยกย้ายปกติและกระทำอย่างเร่งรีบ ซึ่งได้วินิจฉัยแล้วว่าการสับเปลี่ยนหน้าที่ โอนหรือย้าย และแต่งตั้งข้าราชการผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจจะต้องใช้ดุลพินิจอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีเหตุผลอันสมควรเพียงพอ

ทั้งจะต้องใช้ดุลพินิจให้สอดคล้องกับหลักคุณธรรม หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันเป็นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญฯ และจะต้องดำเนินการให้ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย เฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งโอน ย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่ข้าราชการนอกฤดูกาลหรือนอกช่วงเวลาแต่งตั้ง โอน ย้ายปกติประจำปี หรือนอกเหนือหลักเกณฑ์ทั่วไป ตามที่มีกฎหมายหรือกฎที่ส่วนราชการนั้นๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้

ผู้บังคับบัญชาจะต้องมีเหตุผลที่เหมาะสมหรือสมควรอย่างยิ่ง และเหตุผลนั้นจะต้องมีความชัดเจนเพียงพอ อันแสดงให้เห็นได้ว่าเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ศาลปกครองสูงสุดปูพื้นฐานของการตัดสินเอาไว้เช่นนี้ ในวันพรุ่งนี้จะเป็นคำพิพากษาที่ออกมาชัดแจ้งตรงไปตรงมาโปรดติดตาม.

“ซี.12”

8 มิ.ย. 2559 14:05 8 มิ.ย. 2559 14:05 ไทยรัฐ