วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

take an exam/for example

ขอแสดงความยินดีกับน้องชยานันต์ คำหอม จากโรงเรียนเตรียมอุดมฯ ที่ได้คะแนนสูงสุดของประเทศไทยในปีนี้ 91.89 และได้เข้าเรียนคณะวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ แต่ตอนนี้อยู่ระหว่างเรียนภาษาที่สหพันธรัฐรัสเซีย การตัดสินใจก็คงจะเป็นเรื่องของน้องชยานันต์กับครอบครัวแล้วครับ ว่าจะเรียนที่ไทยหรือที่รัสเซีย

การสอบคือ examination ส่วนมากจะใช้คำย่อ exam ผลการสอบก็ exam results ข้อสอบก็คือ an examination paper นักเรียนของผมหลายคนใช้คำว่า ...✘... write an exam ที่หมายถึง สอบ ขอเรียนว่าไม่ใช้กริยา write ครับ โดยทั่วไปจะใช้วลีว่า take an exam ต้องมี article ‘an’ ด้วย

ถ้าไม่ใช่ภาษาอย่างเป็นทางการ ผู้คนก็มักจะใช้วลี sit an exam เช่น ...✔... We have to take an exam at the end of the course. เราต้องสอบเมื่อสิ้นสุดคอร์ส

แต่ example กลับไม่ต้องใช้ an นะครับ ...✘... for an example ถ้าจะสื่อว่า ‘ดังตัวอย่าง’ ก็ใช้ ...✔...for example หรือจะใช้ตัวย่อว่า e.g. ก็ได้ You can easily become more environmentally-friendly by, for example, using recycled paper. คุณสามารถที่จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้โดยง่าย ยกตัวอย่างเช่น (หันมา) ใช้กระดาษรีไซเคิล

Example อาจสื่อถึง การทำโทษเพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นเกรงการทำผิดก็ได้ The judge made an example of Dawson and gave him the maximum possible sentence. ผู้พิพากษาเอาดอร์สันเป็นตัวอย่างและลงโทษเขาด้วยโทษสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้.

คุณนิติ นวรัตน์
pasalok@outlook.co.th  
www.nitipoom.media  
www.facebook.com/nitipoom.thailand 

8 มิ.ย. 2559 14:01 8 มิ.ย. 2559 14:01 ไทยรัฐ