วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พสกนิกรทั่วแผ่นดิน น้อมรำลึกครองราชย์ 70 ปี

โดย ซูม

วันนี้ (9 มิถุนายน 2559) เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี นับเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก

สำหรับพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของเราได้แก่ สมเด็จพระนางเจ้าเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งดำรงตำแหน่งพระบรมราชินีนาถมาเป็นเวลา 64 ปี 123 วัน นับถึงวันนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489 และเสด็จพระราชดำเนินกลับไปศึกษาต่อ ณ กรุงโลซานน์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ปีเดียวกัน

ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493 ได้เสด็จกลับประเทศไทยและทรงประกอบพิธีบรมราชาภิเษก ตามโบราณขัตติยราชประเพณี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ซึ่งในการนี้ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการไว้ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม”

อันเป็นพระบรมราชโองการสั้นๆที่มีความหมายอันลึกล้ำ และได้ทรงดำเนินตามพระบรมราชโองการดังกล่าวโดยครบถ้วน

ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองราชย์ ได้อุทิศพระวรกาย เพื่อพสกนิกรอย่างมิทรงท้อถอยต่อความเหนื่อยยาก เป็นที่ประจักษ์ของมหาชนชาวไทยโดยทั่วหน้า...นำมาซึ่งประโยชน์สุขนานาประการ ดังที่พระองค์ทรงมีพระบรมราชโองการไว้

ดังนั้น เนื่องในวโรกาสสำคัญวันครบ 70 ปี เวียนมาถึงในวันนี้ ผมขออนุญาตเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมเกล้า น้อมกระหม่อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างพร้อมเพรียงกัน และหาโอกาสไปร่วมงานหรือกิจกรรมต่างๆที่มีการจัดขึ้นเท่าที่จะสามารถไปร่วมได้

ตั้งแต่เวลา 07.39 น. เป็นต้นไป จะมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ณ บริเวณสนามไชย หน้ากระทรวงกลาโหม ไปจนถึงประตูสวัสดิโสภา ของพระบรมมหาราชวัง โดยจะมีสมเด็จพระราชาคณะ 10 รูป พร้อมด้วยพระสงฆ์ที่ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท เนื่องในวโรกาสอันสำคัญนี้ 770 รูป ร่วมรับบาตรและประกอบพิธี เจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ

นอกจากบริเวณสนามไชยแล้ว ยังจะมีพิธีทำบุญตักบาตรที่จัดขึ้นทุกจังหวัด ทุกอำเภอทั่วประเทศ และทุกวัดทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ ใครอยู่ใกล้หรือสดวกจะไปร่วม ณ สถานที่ใดก็ขอเชิญไปร่วม ณ สถานที่ หรือบริเวณพิธีที่จัดงานนั้นๆ

ทางด้านกระทรวงวัฒนธรรมก็จะมีกิจกรรมในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้หลายกิจกรรมที่สำคัญได้แก่ กิจกรรมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ 18 รายการ 5 ยุคสมัยนับแต่ทวารวดี เชียงแสน สุดท้ายอยุธยาและรัตนโกสินทร์ มาประดิษฐานให้ประชาชน สักการบูชา ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายนนี้ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม ต่อเนื่องครอบคลุมไปจนถึงวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครบ 7 รอบ 12 สิงหาคมด้วย

ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกจำนวนมากที่หน่วยราชการ และภาคประชาชนต่างๆ ร่วมกันจัดขึ้นที่ผมไม่สามารถนำมาเอ่ยในวันนี้ได้ทั้งหมด

จึงขออนุญาตที่จะเอ่ยยํ้าอีกครั้งหนึ่งว่า ท่านใดอยู่ใกล้งานใดก็ขอให้ไปร่วมในงานนั้น เพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อที่จะร่วมจิตร่วมใจถวายความจงรักภักดีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรมาตลอด 70 ปี

แต่เนื่องจากวันนี้มิใช่วันหยุดราชการ พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ยังต้องไปทำงานหรือปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่รับผิดชอบ อาจจะไม่สามารถไปร่วมงานทำบุญตักบาตร หรือบำเพ็ญกุศลต่างๆ ในตอนเช้าได้ทันท่วงที โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครที่การจราจรติดขัด

ผมก็ฝากให้ถวายความจงรักภักดีภายในบ้านหรือในที่ทำงานสุดแต่ความสะดวกของแต่ละท่าน

พระองค์ท่านทรงงานเหน็ดเหนื่อยมา 70 ปี ขอเวลาพวกเราสัก 5 นาที 10 นาที น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และตั้งสัตย์ปฏิญาณว่าจะเดินตามรอยพระยุคลบาท ยึดมั่นในความดีงาม ความพอเพียง และรู้รักสามัคคีดังที่ทรงมีพระราชดำรัสไว้...ด้วยความพร้อมใจและพร้อมเพรียงทั่วหน้ากันในวันนี้ด้วยนะครับ.

“ซูม”

8 มิ.ย. 2559 11:12 8 มิ.ย. 2559 11:12 ไทยรัฐ