วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เงินเข้าคลังทะลุ 2.6 ล้านล้านบาท

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.58-3 พ.ค.59 กรม มีเงินรับเข้าเงินคงคลังผ่านระบบ GFMIS สูงถึง 2,686,031 ล้านบาท เฉพาะเดือน พ.ค.59 มีเงินสดรับ 265,489 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 40,060 ล้านบาท เป็นการนำส่งเงินของ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจกว่า 207,642 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มถึง 50,811 ล้านบาท หรือคิดเป็น 17.36% ของเงินรายได้นำส่งคลังทั้งหมด รองลงมาคือ ภาษีเงินได้นิติบุคคล 30,439 ล้านบาท หรือ 10.40% ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 24,668 ล้านบาท หรือ 8.43% ภาษีน้ำมัน และผลิตภัณฑ์ 12,994 ล้านบาท หรือ 4.44%

ส่วนรายได้ที่ไม่ใช่ภาษี ได้แก่ การนำส่งเงินของรัฐวิสาหกิจ 27,714 ล้านบาท และการนำเงินนอก งบประมาณฝากคลัง 30,133 ล้านบาท “กรมคาดว่า การจัดเก็บรายได้ของเดือน พ.ค. ได้รับผลมาจากการ ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาวะเศรษฐกิจ ทำให้การจัดเก็บรายได้ในเดือนนี้สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน”

นอกจากนี้ ในช่วงเดือน ต.ค.58-พ.ค.59 มีการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม 1,789,076 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณรวม 2,720,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 65.77% แบ่งเป็นรายจ่ายประจำเบิกจ่ายแล้ว 1,563,811 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย 2,175,646 ล้านบาท หรือ 71.88% ขณะที่รายจ่ายลงทุน (ไม่รวมงบกลาง) เบิกจ่ายแล้ว 224,554 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 457,096 ล้านบาท คิดเป็น 49.13% โดยการเบิกจ่ายของภาครัฐในภาพรวมสูงขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เพื่อให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี เพื่อช่วยผลักดันให้ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวได้ตามเป้าหมาย.

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.58-3 พ.ค.59 กรม มีเงินรับเข้าเงินคงคลังผ่านระบบ GFMIS สูงถึง 2,686,031 ล้านบาท เฉพาะเดือน พ.ค.59 มีเงินสดรับ 265,489 ล้านบาท... 8 มิ.ย. 2559 04:48 8 มิ.ย. 2559 04:48 ไทยรัฐ