วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
วางยุทธศาสตร์อัพเกรดอุดมศึกษา

วางยุทธศาสตร์อัพเกรดอุดมศึกษา

  • Share:

น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้พิจารณาถึงภาพรวมในการพัฒนาอุดมศึกษา เพื่อสร้างแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี โดยแบ่งเป็นระยะละ 5 ปี ระยะแรกเริ่มปี 2560-2564 โดยเบื้องต้น สกอ.จะกำหนดทิศทางการพัฒนาเรื่องต่างๆ อาทิ การพัฒนางานวิจัยในอนาคต และการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยจะจัดทำแผน แนวทางในการส่งเสริมงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ภายใต้ 10 อุตสาหกรรมหลักตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการต่อยอดงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ขยายฐานให้สามารถนำไปสู่การใช้งานได้จริง เพราะขณะนี้แม้มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะมีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ สร้างนวัตกรรมใหม่อยู่แล้ว แต่จะเป็นงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระดับย่อย กลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง ไม่สามารถใช้ได้ในวงกว้าง ส่วนแผนการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ จะเสนอแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาให้มากขึ้น ซึ่งแผนที่จัดทำขึ้นจะช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนาทักษะด้านภาษาให้นักศึกษาทุกแห่งต้องฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดีในระดับหนึ่งก่อนจบการศึกษา

เลขาธิการ กกอ.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนั้นจะเสนอจัดทำแผนการสนับสนุนผลิตบุคลากรในสาขาขาดแคลนต่างๆที่มีความสำคัญของประเทศ เช่น ด้านการบิน ระบบราง หรือด้านอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ขณะนี้อาจมีจำนวนการผลิตบัณฑิตไม่เพียงพอ เพราะเรื่องเหล่านี้ต้องมองไปอนาคตและกำหนดทิศทางให้ชัดเจน เพื่อเป็นกรอบให้มหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตในสาขาที่ตอบโจทย์กำลังคนของประเทศมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี หลายคนอาจมองว่าไกลไป แต่จริงๆเป็นสิ่งที่ดี เพราะจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีกรอบในการทำงานชัดเจน และมีความต่อเนื่อง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้