วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐขอชี้แจง! ปมโชว์หราข้อมูลส่วนบุคคลละเอียดยิบ กระทบสิทธิประชาชน

หลังจากที่ ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ ได้นำเสนอสกู๊ปข่าว รู้ยัง? รัฐโชว์หรา ข้อมูลส่วนตัวประชาชนละเอียดยิบ กระทบสิทธิ คุณฟ้องได้! เกี่ยวกับการที่หน่วยงานรัฐบางแห่งได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ-นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชนครบทั้ง 13 หลัก ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ตลอดจนเลขที่บัญชี สาขาธนาคาร ของผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ไปแล้วนั้น...  

ความคืบหน้าล่าสุด วันที่ 7 มิถุนายน 2559 ทีมข่าวฯ ได้รับจดหมายจากทาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อขอชี้แจงข้อเท็จจริงถึงเรื่องดังกล่าว โดยมีข้อความระบุ ดังนี้...

ตามที่ ไทยรัฐออนไลน์ ได้ลงบทความเรื่อง “รู้ยัง? รัฐโชว์หรา ข้อมูลส่วนตัวประชาชนละเอียดยิบ กระทบสิทธิ คุณฟ้องได้!” เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 โดยเนื้อหาบทความบางส่วนได้มีการกล่าวถึง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นั้น

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ขอเรียนว่า พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้กำหนดขอบเขตในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐไว้ โดยกรณีที่เป็นข้อมูลข่าวสารของราชการทั่วไป พระราชบัญญัติฉบับนี้ให้สิทธิแก่บุคคลในการเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่ในความครอบครอง หรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่มีเหตุที่จะไม่เปิดเผยตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 14 และมาตรา 15 ตามหลักการที่ว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” สำหรับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ “สิ่งเฉพาะตัว” ของบุคคล (บุคคลธรรมดา) เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ประวัติการทำงาน ฯลฯ 

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลธรรมดาดังกล่าว ยังไม่ถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามความหมายของพระราชบัญญัตินี้ นอกจากจะมีสิ่งบ่งชี้ด้วยว่าข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นของบุคคลใด โดยอาจเป็นชื่อและนามสกุล รหัส หมายเลข รูปถ่าย หรือบ่งชี้อย่างอื่นที่ทำให้รู้ตัวผู้นั้นได้ ซึ่งตามหลักการของพระราชบัญญัติจะให้ความคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในหน่วยงานของรัฐ จะนำไปเปิดเผยโดยเจ้าของข้อมูลไม่ยินยอมไม่ได้ เว้นแต่มีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 24 (1)-(9) หน่วยงานของรัฐจึงสามารถเปิดเผยโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลได้ ตามหลักการที่ว่า “ปกปิดเป็นหลัก เปิดเผยเป็นข้อยกเว้น”

ทั้งนี้ กรณีเนื้อหาในบทความ ไทยรัฐออนไลน์ ที่กล่าวว่า หน่วยงานของรัฐบางแห่งได้มีการเปิดเผย ชื่อ-นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชนทั้ง 13 หลัก ตลอดจนเลขที่บัญชี สาขาธนาคาร ของผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งหากหน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูลก่อน หรือมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 24 (1)-(9) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นอกจากนั้น มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ยังได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดเก็บ การนำไปใช้ การเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บไว้ด้วย ทั้งนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จะได้กำชับให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล และถือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยเคร่งครัดต่อไป 

ขอบคุณภาพประกอบจากเว็บไซต์ สำนักงานเขตบางขุนเทียน และ สำนักงานเขตดินแดง

  • สืบเสาะข่าว รับเรื่องราวร้องทุกข์ สามารถส่งเรื่องราวหรือประเด็นปัญหาของท่านมาได้ที่

reporter.thairath@gmail.com หรือช่องทาง Facebook : ทีมข่าวเฉพาะกิจ
ความคืบหน้าล่าสุด... ฝั่งภาครัฐขอชี้แจงบ้าง ปมโชว์หราข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพละเอียดยิบ กระทบสิทธิประชาชน 7 มิ.ย. 2559 14:23 7 มิ.ย. 2559 15:16 ไทยรัฐ