วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ก.พลังงาน จ่อชง สนช. พิจารณา ร่าง กม.ปิโตรเลียมเพิ่มทางเลือก

รมว.พลังงาน จ่อชง สนช. พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม 2 ฉบับ ชี้ กฎหมายปิโตรเลียมช่วยเพิ่มทางเลือกรัฐบาล เป็นไปตามแนวทางปฏิรูปพลังงานประเทศ ...

วันที่ 7 มิ.ย. 59 พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ตามที่กระทรวงพลังงานได้ดำเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติปิโตรเลียม และเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ได้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่... ) พ.ศ. ... โดยเพิ่มทางเลือกให้รัฐบาลสามารถนำระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract : PSC) มาใช้นอกเหนือจากระบบสัมปทาน ซึ่งในการประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ และส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาก่อนเสนอ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป

ต่อมา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียมทั้ง 2 ฉบับ ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และได้มีมติเพิ่มเติมในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ให้คณะกรรมการกฤษฎีการับร่างพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ ไปพิจารณาปรับเพิ่มระบบการบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียม คือ ระบบสัญญาจ้างสำรวจและผลิต (Service Contract : SC) และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปด้านพลังงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ปรับปรุงแก้ไขมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และเพิ่มเติมหมวด 3/1 และ 3/2 เพื่อเปิดโอกาสให้รัฐสามารถนำระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) และระบบสัญญาจ้างสำรวจและผลิต (SC) มาใช้

สำหรับระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต ได้นำหลักการของระบบ PSC ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thailand Joint Development Area : MTJDA) มาปรับใช้ ซึ่งจะทำให้ระบบบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียม มี 3 ระบบ คือ (1) ระบบสัมปทานปิโตรเลียม (2) ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต และ (3) ระบบสัญญาจ้างสำรวจและผลิต และเห็นควรให้การกำกับดูแลยังคงอยู่ภายใต้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการปิโตรเลียม ในส่วนของพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเป็นการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการที่เพิ่มเติม ทั้งนี้ ร่างกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าว จะเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อพิจารณาต่อไป

รมว.พลังงาน จ่อชง สนช. พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม 2 ฉบับ ชี้ กฎหมายปิโตรเลียมช่วยเพิ่มทางเลือกรัฐบาล เป็นไปตามแนวทางปฏิรูปพลังงานประเทศ ... 7 มิ.ย. 2559 13:46 7 มิ.ย. 2559 14:24 ไทยรัฐ


advertisement