วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นปส.รุ่นที่ 67 (ต่อ)

โดย ซี.12

ผู้เข้าอบรม 92 รายในหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)รุ่นที่ 67 ของกระทรวงมหาดไทยนั้น นอกจากข้าราชการมหาดไทย54 ราย ที่นำเสนอไปแล้วยังมีข้าราชการและรัฐวิสาหกิจจากที่ต่างๆดังนี้

55.นายสมศักดิ์ โพธิ์อุ่น ผอ.การไฟฟ้าเขตราษฎร์บูรณะ การไฟฟ้านครหลวง 56.นายจรรยา วัฒนากุล ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา เขต 3 ภาคกลาง นครปฐม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 57.น.ส.กันต์ชิตา อัมพวัน
นักวิชาการคลังเชี่ยวชาญ กรมบัญชีกลาง มาในโควตาของ ศอ.บต. 58.นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผอ.สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 59.นายนันท–
พงศ์ สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 60.นายธนศักดิ์ มังกโรทัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร.

61.นายกำพล วิทยาอนุมาส สรรพากรพื้นที่สุรินทร์ 62.นางพนมวัลย์ วัชชพันธ์ ผอ.สำนักการคลัง กรมธนารักษ์ 63.นายชัชวัสส์ ณ สงขลาคลังจังหวัดสระบุรี 64.น.ส.จรรยารักษ์ สาธิตกิจ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี 65.นายธนชาด ยอดสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร 66.นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 67.นายณรงค์พล พัฒนศรี สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 68.นายชยันต์ เมืองสง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน 69.นายพิษณุ ตุลยวิณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก 70.นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง

71.นายเกษม สัจจารักษ์ ผอ.แขวงทางหลวงชนบทเลย 72.นายสมสมัย แก้วบุตรดี ผอ.แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก 73.นายจงคล้าย วรพงศธร ผอ.สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ 74.นายยรรยง อินทฤทธิ์ ผอ.สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ 75.น.ส.รัชนี วงศ์รัชตนันท์ สถิติจังหวัดลพบุรี 76.นายพินิจ ช่างไม้ พลังงานจังหวัดชัยภูมิ 77.นางสุวรรณา ชนินทร์วณิชย์ พาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี 78.นายธนากร คัยนันท์ ผอ.สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 79.นายสุทธิชัย คล้อสวัสดิ์ ผอ.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา กรมบังคับคดี 80.นายพิพัฒน์ เพ็ญภาค ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

81.น.ส.อำพันธ์ ธุววิทย์ ผอ.สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน สำนักงานประกันสังคม 82.นายอิทธิพล คงวีระวัฒน์ จัดหางานจังหวัดสุรินทร์ 83.นางศิริพร ทองทวี วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง 84.นายเทวรัฐ โตไทยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สำนักงาน กพฐ. 85.นายปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 86.นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 87.นายวิรอด ไชยพรรณา ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี 88.นายสนธยา เหลืองเจริญลาภ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและมาตรการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 89.น.ส.อำไพ คำไชย ผอ.สำนักงานอัยการภาค 5 สำนักงานอัยการสูงสุด 90.น.ส.วัลลภา ศารทประภา ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 91.นายอุทัย หมั่นเทียนติพันธ์ รอง ผอ.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี 92.นางสายทิพย์ อานโพธิ์ทอง ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ด้านวิชาการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

การฝึกอบรมนี้มีไปถึงวันที่ 9 กันยายน 2559 จึงจะจบสิ้นสมบูรณ์.

“ซี.12”

7 มิ.ย. 2559 11:43 7 มิ.ย. 2559 11:43 ไทยรัฐ