วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สวนยางได้เฮ กยท. อนุมัติเงินสวัสดิการ

นายบุญส่ง นับทอง นายกสมาคมชาวสวนยาง จังหวัดกระบี่ ในฐานะคณะทำงานด้านการจัดการชาวสวนยางพารา ตามมาตรา 49 (5) ซึ่งแต่งตั้งโดย ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย หรือ ผู้ว่าการ กยท.เปิดเผยว่า คณะทำงานให้นำเงิน CESS ซึ่งเป็นเงินผู้ส่งออกยางพาราที่หักไว้สำหรับใช้ประโยชน์แก่ชาวสวนยางปีละ 379 ล้านบาท มาใช้เป็นเงินสวัสดิการ ตามมาตรา 49 (5) แห่งพ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย และมีเงินสมทบจากชาวสวนยางคนละ 1 บาทต่อวัน ประมาณ 1 ล้านคนหรือคิดเป็นเงิน 365 ล้านบาท เมื่อนำเงิน 2 ยอดรวมกันจะเป็นเงินประมาณ 744 ล้านบาทต่อปี ขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณาของฝ่ายกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รอผู้ว่าการ กยท. ลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อนำออกมาใช้ต่อไป

นายบุญส่งเปิดเผยอีกว่า จากนั้นจะมีการร่างระเบียบการบริหารจัดการออกมาใช้ ในเบื้องต้นจะช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่ชาวสวนยาง เช่น เรื่องฌาปนกิจสงเคราะห์แก่ผู้ถึงแก่กรรม รายละ 5หมื่นบาท การช่วยเหลือคนชรา การศึกษาบุตร และให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อไปทำอาชีพเสริม ดอกเบี้ยน้อย หรือปลอดดอกเบี้ย โดยไม่ต้องหาแหล่งเงิน หรือสถาบันการเงินที่อื่น การบริหารจัดการเงินกองทุนดังกล่าว ดำเนินการ โดยชาวสวนยางตั้งแต่ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับอำเภอและระดับตำบล ในระยะแรกเริ่มจะมีหน่วยงาน กยท. เป็นพี่เลี้ยงจนกว่าการดำเนินงานจะเข้มแข็ง “ราคายางเคยขึ้นเป็น กก.ละ 62 บาท ในช่วงสั้นๆ แต่ตอนนี้ลดลงเหลือ กก.ละ 52 บาท พ.ร.บ.การยาง แห่งประเทศไทย เน้นเรื่องการตลาดให้พึ่งตัวเองได้ ยิ่งมีมาตรา 49 (5) จะทำให้มีเงินกองทุนให้ชาวสวนยาง กู้ไปทำอาชีพเสริม เช่น ด้านปศุสัตว์ ปลูกพืชสวนครัว รั้วกินได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นต้น”.

นายบุญส่ง นับทอง นายกสมาคมชาวสวนยาง จังหวัดกระบี่ ในฐานะคณะทำงานด้านการจัดการชาวสวนยางพารา ตามมาตรา 49 (5) ซึ่งแต่งตั้งโดย ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย 7 มิ.ย. 2559 07:41 7 มิ.ย. 2559 08:01 ไทยรัฐ