วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
แปลงให้เป็นจริง

แปลงให้เป็นจริง

โดย เบี้ยหงาย
7 มิ.ย. 2559 05:01 น.
  • Share:

วันก่อน กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา โดยท่านปลัดฯ พงษ์ภาณุ เศวตรรุนทร์ ได้ออกมาแจก แจงถึงเรื่องของ แผนพัฒนาการ กีฬาแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันคือปีนี้ ปี 2559 เป็นปีสุดท้ายของแผนฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2555-2559) นั่นเท่ากับว่า เรากำลังจะเข้าสู่แผนฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560-2564) ในวงรอบต่อไป

โดยในส่วนของแผนฯ ฉบับที่ 6 นั้น ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านกีฬา ทั้งระดับโลก ภูมิภาค พร้อมทั้งวิเคราะห์และศึกษาบทเรียน ทั้งในเชิงวิสัยทัศน์ พันธกิจและการดำเนินการพัฒนา การกีฬา ซึ่งยุทธศาสตร์ที่สำคัญ มีทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนด้านกีฬาของ สปท. แผนยุทธศาสตร์ กกท. กรมพลศึกษา เพื่อกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ 10 ปี และทิศทางการทำงาน 5 ปี

อ่านแล้วก็ไม่ต้องงง ด้วยศัพท์เชิงวิชาการฟังดูขลังและสวยหรู เอาเป็นว่าเขากลั่นกรองจากส่วนต่างๆที่ว่า เอามาเป็นกรอบในแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ 6 ซึ่งก็ต้องต่อเนื่องมาจากฉบับที่ 5 โดยมีการประเมินความสำเร็จของแผนฯ ฉบับต่างๆ จาก 1-5 ว่ามีการพัฒนาการที่ดีในหลายด้าน โดยเฉพาะ นักกีฬาอาชีพสามารถคว้ารางวัลระดับโลกได้อย่างต่อเนื่อง

นี่ก็สะท้อนให้เห็นว่า ผลที่จับต้องได้ ไม่ต้องใช้ภาษาสวยหรู หรือคำอธิบายเชิงวิชาการอะไรให้มากมาย ขอให้ชนะบ่อยๆ ยิ่งเป็นระดับโลก ก็ยิ่งเด่นชัด ในความสำเร็จ

กีฬานั้นต้องมีชัยชนะเป็นเป้าหมายหลักส่วนอื่นๆที่เป็นคุณค่าเชิงนามธรรม เป็นเรื่องรองๆไปถือเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้!

ในถ้อยแถลงยังยกถึงปัญหาในการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยชี้ว่าหน่วยงานด้านกีฬายังไม่มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน มีหลายหน่วยงานแต่ยังขาดการบูรณาการซึ่งกันและกัน

สำหรับแผนฯฉบับที่ 6 นั้น จะหาจุดเชื่อมโยง ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างกลไกที่จะทำให้ทุกหน่วยงานสามารถบูรณาการกันได้อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งจะมีการเพิ่มยุทธศาสตร์ใหม่คือ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา” โดยมีแนวทางส่งเสริมการผลิตอุตสาหกรรมการกีฬา การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา การสร้างเมืองกีฬา และการสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา

นี่เป็นกรอบของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มั่นใจว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ และจะยกระดับวงการกีฬาไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล สร้างรากฐานการพัฒนาตั้งแต่พื้นฐานจนนำไปสู่ความเป็นมืออาชีพ ทั้งจะทำให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น

เชื่อไม่เชื่อ ก็คงต้องรอดูกันไป โดยสิ่งสำคัญที่สุด ไม่ว่าแผนจะสวยหรูเพียงใด หัวใจอยู่ที่การแปลง ไปสู่การปฏิบัติได้จริง แบบง่ายๆ และจับต้องได้

กีฬายังไงก็ต้องมีชัยชนะเป็นตัวชี้วัดขั้นแรกครับ...

“เบี้ยหงาย”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้