วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศาลรธน. วินิจฉัย พ.ร.บ.ฮั้วประมูล ม.9 ขัด รธน.ชั่วคราว 2557

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำวินิจฉัยศาล รธน.กรณี ปม พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ.ฮั้วประมูล) มาตรา 9 ขัดต่อ รธน.ชั่วคราว

วันที่ 6 มิ.ย. เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ด้วยศาลรัฐธรรมนูญได้มีคําวินิจฉัยที่ ๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ ซึ่งบัญญัติว่า “ในกรณีที่การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลใด ให้ถือว่าหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของ นิติบุคคลนั้น หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลในเรื่องนั้น เป็นตัวการร่วมในการกระทํา ความผิดด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนรู้เห็นในการกระทําความผิดนั้น” เป็นบทบัญญัติที่ขัด หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

พิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำวินิจฉัยศาล รธน.กรณี ปม พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ.ฮั้วประมูล) มาตรา 9 ขัดต่อ รธน.ชั่วคราว 2557 6 มิ.ย. 2559 19:58 6 มิ.ย. 2559 20:49 ไทยรัฐ