วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สานงาน "ครบวงจร-ไร้รอยต่อ"

สานงาน "ครบวงจร-ไร้รอยต่อ"

  • Share:
"สธ.-คณะแพทยศาสตร์ 19 มหาวิทยาลัย" ผนึกพลังพัฒนาระบบสาธารณสุข

...ครั้งแรกของวงการสาธารณสุขไทย!!!

และถือเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของวงการสาธารณสุขไทย ที่มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ในการร่วมมือกันพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ทุกเขตสุขภาพทั่วประเทศสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัย รักษาเบ็ดเสร็จภายในเขตสุขภาพอย่างเท่าเทียม

โดยครั้งนี้เป็นการผนึกพลัง ซึ่ง กระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าภาพในการลงนามความร่วมมือด้านระบบบริการ การส่งต่อ การศึกษา และการวิจัย กับกระทรวงกลาโหมกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และความร่วมมือในระดับพื้นที่ระหว่างคณะแพทยศาสตร์จาก 19 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศร่วมกับ 12 เขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข

เนื่องจากที่ผ่านมาปัญหาหนึ่งที่ประชาชนต้องเผชิญเมื่อเกิดการเจ็บป่วย ไม่ว่าจะมีต้นเหตุจากการสึกหรอของร่างกาย การคุกคามจากเชื้อโรคต่างๆหรือแม้แต่จากอุบัติเหตุ สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เมื่อเข้าไปรับการบริการทางการแพทย์ คือความแออัดในโรงพยาบาล ที่ถึงแม้แต่ละโรงพยาบาลจะพยายามให้การรักษาอย่างเต็มที่ ภายใต้มาตรฐานที่เท่าเทียมก็ตาม แต่ก็ยังพบปัญหาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งหลักๆเกิดจากความขาดแคลนในหลายๆด้าน ทั้ง งบประมาณ สถานที่ บุคลากร ทรัพยากรและเครื่องมือทางการแพทย์ ที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการจนบางครั้งเกิดความล่าช้า และทำให้ผู้ป่วยเสียโอกาสทางการรักษา

แต่สิ่งที่ดีที่สุดซึ่งจะช่วยรักษาโรคร้าย และปัญหา ต่างๆเพื่อลดอัตราการป่วย ลดการตาย ลดความแออัด และลดการรอคอยนั้น คงไม่ใช่แค่การเติมเงินเพื่อซื้อสิ่งที่ขาดให้กับโรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งเท่านั้น เพราะนั่นถือเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ทั้งต้องยอมรับความจริงว่าประเทศคงมีงบประมาณที่ไม่เพียงพอ และน่าจะไม่ใช่แนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน

ดังนั้นคำตอบสำหรับโจทย์หรือการแก้ปัญหานี้ คือ การร่วมมือกันของทุกๆโรงพยาบาลเพื่อทำให้เกิดการรักษาแบบไร้รอยต่อ รวมถึงมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน การจับมือกันของทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐและเอกชน จึงถือเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญที่จะช่วยสางปัญหาระบบบริการและความแออัดในโรงพยาบาลทำให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียม

ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข เล่าถึงความร่วมมือและสาระสำคัญข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ว่า ความร่วมมือกันของกระทรวงที่เกี่ยวข้องและคณะแพทยศาสตร์จาก 19 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศกับ 12 เขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขนั้น จะประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1.ด้านบริการการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงระบบส่งต่อในการเพิ่มการเข้าถึงบริการ โดยเฉพาะโรคที่ยุ่งยากซับซ้อน ให้ได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพมาตรฐานภายในเขตสุขภาพ เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยครบวงจรภายในเขตสุขภาพแบบไร้รอยต่อ 2.ด้านผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา ทั้งก่อนและหลังปริญญาและ3.ด้านวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข

“การร่วมมือกันนั้นยังถือเป็นการดำเนินงานตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่ 8 ก.ค.2557 เรื่องจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำร่างยุทธศาสตร์ ในระยะยาว 5 –10 ปี ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ คือ 1.การสร้างความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ เพิ่มการให้บริการด้วยเทคโนโลยีใหม่ การผลิตแพทย์เฉพาะทาง การวิจัยในระดับสากลและองค์ความรู้ใหม่ 2.การสร้างความเข้มแข็งระบบสุขภาพ ลดการส่งต่อนอกเขตสุขภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ การผลิตแพทย์เชี่ยวชาญและเฉพาะทางและ3.การลดความเหลื่อมล้ำของสถานบริการ” ศ.นพ.ปิยะสกล กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้เพื่อฉายภาพให้ชัดเจนขึ้น

ทีมข่าวสาธารณสุข เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการจับมือกันของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะแพทยศาสตร์จาก 19 มหาวิทยาลัย บนความพยายามที่จะทำให้ประชาชนได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพมาตรฐานแบบครบวงจรภายในเขตสุขภาพ แบบไร้รอยต่อ และเท่าเทียม เพื่อสางปัญหาความแออัดและการเข้าไม่ถึงบริการทางการแพทย์ และมองว่าน่าจะช่วยเยียวยาวิกฤติทางด้านสาธารณสุขของประเทศได้อย่างดี

แต่สิ่งหนึ่งเราอดห่วงไม่ได้และต้องขอฝากคือ การเอาจริงเอาจังกับการให้บริการ เพื่อช่วยเสริมให้ความร่วมมือที่ถือเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของวงการสาธารณสุขไทยในครั้งนี้ ให้เป็นเสมือนยาวิเศษช่วยโอบอุ้มประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และไม่ต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคที่สามารถรักษาได้

อย่าให้ความตั้งใจที่ดี ต้องจบลงอย่างสูญเปล่าและเป็นได้แค่ความร่วมมือบนแผ่นกระดาษที่ไม่สามารถปฏิบัติเป็นรูปธรรมเลย.

ทีมข่าวสาธารณสุข

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้