วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นปส.รุ่นที่ 67

โดย ซี.12

การศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 67 ของกระทรวงมหาดไทย มีผู้เข้าอบรม จำนวน 92 ราย เปิดการศึกษาไปแล้วเมื่อวันจันทร์ที่แล้ว 30 พฤษภาคม 2559

ก็เห็นจะต้องใช้พื้นที่ตรงนี้อีกวันสองวันในการกล่าวขานถึงคนที่มาเข้าหลักสูตรเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตราชการในอนาคต

จาก สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย 1.นายชัยพร พัฒนรักษ์ หน.สนจ.ตรัง 2.นายธฤต สำราญเวทย์ หน.สนจ.ประจวบคีรีขันธ์ 3.นายธวัชชัย ศรีทอง หน.สนจ.ปทุมธานี 4.นายนที มนตริวัต หน.สนจ.ลพบุรี 5.นายปรีชา เดชพันธุ์ หน.สนจ.อ่างทอง 6.นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ หน.สนจ.นครพนม 7.นายวรพจน์ ประทีปรัตน์ หน.สนจ.น่าน 8.น.ส.สิริมา วัฒโน หน.สนจ.ยโสธร 9.น.ส.สุภารัตน์ เอกวานิช ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย 10.นายอนุศักดิ์ เป้าบุญปรุง หน.สนจ.ตราด 11.นายอำพล พงศ์สุวรรณ หน.สนจ.จังหวัดสงขลา

จาก กรมการปกครอง มี 12.น.ส.กันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นอภ.หนองบัว นครสวรรค์ 13.นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นอภ.ฟากท่า อุตรดิตถ์ 14.ร้อยโททรงพล แป้นแก้ว นอภ.ลำสนธิ ลพบุรี 15.นายทศพล ยุทธศิลป์กุล นอภ.ขามสะแกแสง นครราชสีมา 16.นายทัศนัย สุธาพจน์ นอภ.เวียงแก่น เชียงราย 17.นายธนนท์ พรรพีภาส นอภ.ปะทิว ชุมพร 18.นายนคร ศิริปริญญานันท์ นอภ.สิรินธร อุบลราชธานี 19.นายนพดล งามเหลือ นอภ.นาดี ปราจีนบุรี 20.นายนพรัตน์ รัตนพานิช นอภ.สวนผึ้ง ราชบุรี

21.นายนิติ วิวัฒน์วานิช นอภ.บ่อทอง ชลบุรี 22.นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นอภ.ส่องดาว สกลนคร 23.นายปรีดี กุดหอม นอภ.โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 24.นายพยุง คุ้มสุพรรณ นอภ.ชาติตระการ พิษณุโลก 25.นายพัลลภ สิงห์ทอง นอภ.คง นครราชสีมา 26.ว่าที่ ร.ต.พีระ เอี่ยมสุนทร นอภ.บ้านแพง นครพนม 27.นายเพชร สุพพัตกุล นอภ.ปะคำ บุรีรัมย์ 28.นางวราภรณ์ ศิริวงศ์ นอภ.บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 29.ร้อยโทวัชรธร สอนซื่อ นอภ.น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 30.นายวิจิตร กิจวิรัตน์ นอภ.เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา

31.นายวิรัตน์ สุรธรรมานันท์ นอภ.ตาลสุม อุบลราชธานี 32.นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นอภ.ตากฟ้า นครสวรรค์ 33.นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นอภ.แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 34.นายศรีธรรม ราชแก้ว นอภ.บ้านแหลม เพชรบุรี 35.นายศิริพล พิพัฒน์รัตนเสรี นอภ.พิปูน นครศรีธรรมราช 36.นายสมเกียรติ ศรีขาว นอภ.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 37.นายสุรศักดิ์ วัฒนาอุดมชัย นอภ.ชนบท ขอนแก่น 38.นายสุริยัน กิจสวัสดิ์ นอภ.โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 39.นายสุวิทย์ เดชครุฑ นอภ.สามง่าม พิจิตร 40.นายอดุลย์ ชูทอง นอภ.กงหรา พัทลุง 41.นายอภิรัตน์ ป้องกัน นอภ.มหาชนะชัย ยโสธร 42.นายอารยันต์ ท่าใหญ่ นอภ.ตาพระยา สระแก้วจาก กรมการพัฒนาชุมชน มี 43.น.ส.ประภัสสร อุราสาย พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ 44.นายมงคล ปัตลา พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว 45.นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดน่าน

จาก กรมที่ดิน มี 46.นายชัยยศ เหลืองภัทรเชวง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี 47.นายบุญเพิ่ม นาคดำ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช 48.นายสุรชัย บุณยฤทธิชัยกิจ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จาก กรมโยธาธิการและผังเมือง มี 49.นายประคอง ชูนวล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล 50.นายสมพงษ์ ผลพัฒนกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย 51.นายสัจจา พุกสุขสกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม

จาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มี 52.พ.จ.อ.ฐิตนันท์ อุดมสุข หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด 53.นายประทีป บริบูรณ์รัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี 54.นายอุทัย กันทะวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ

วันต่อไปเป็นคนที่มาจากหน่วยงานอื่นนอกมหาดไทย.

“ซี.12”

6 มิ.ย. 2559 11:51 6 มิ.ย. 2559 11:51 ไทยรัฐ