วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"รายงานวันจันทร์"-ทำหลักสูตร, เพิ่ม ขรก., เพิ่มเครื่องแบบ ปรับลุคส์ใหม่เทศกิจ กทม.

การบริหารงานของกรุงเทพมหานครตลอดที่ผ่านมา มีการพัฒนาองค์กรควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์มากที่สุด รวมถึงปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

“รายงานวันจันทร์” ประจำสัปดาห์นี้ขอนำเสนอแผนการปรับปรุงองค์กรของสำนักเทศกิจ ซึ่งช่วงนี้มีบทบาทโดดเด่นเป็นพิเศษ ด้วยการจัดระเบียบพื้นที่เพื่อคืนทางเท้าสาธารณะให้ประชาชนได้ใช้อย่างเท่าเทียมกัน โดยตั้งแต่เดือน ก.ค.57 จนถึงขณะนี้ กทม.สามารถจัดระเบียบพื้นที่ได้ 40 แห่ง ในพื้นที่ 21 สำนักงานเขต สร้างความประทับใจ และได้รับคำชื่นชมจากประชาชนเป็นอย่างมาก

สำนักเทศกิจมีแผนพัฒนาองค์กรอย่างไร? พ.ต.อ.พิชัย เกรียงวัฒนศิริ ผอ.สำนักเทศกิจ ตอบว่า เรื่องแรก คือการปรับปรุงโครงสร้างบุคลากรสายงานเทศกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และเตรียมเสนอคณะผู้บริหาร เรื่องการปรับเปลี่ยนอัตรากำลังของลูกจ้างประจำเป็นอัตรากำลังของข้าราชการ ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนข้าราชการร้อยละ 25 ลูกจ้างร้อยละ 75 จะเสนอเพิ่มสัดส่วนของราชการเป็นร้อยละ 75 ลูกจ้างร้อยละ 25

เรื่องที่สอง การจัดให้มีการอบรมหลักสูตรพื้นฐานงานเทศกิจ สำหรับลูกจ้าง หรือผู้ที่เปลี่ยนสายงาน เพื่อจะได้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย บทบาทการทำหน้าที่ของเทศกิจที่ไม่ได้มีเพียงการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รอบด้าน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะให้มีการอบรมอย่างน้อย 3 เดือน ขณะนี้สำนักเทศกิจอยู่ระหว่างร่างโครงการฯ เตรียมนำเสนอคณะผู้บริหารพิจารณา

เรื่องที่สาม คือ เสนอเพิ่มชุดเครื่องแบบสำหรับการปฏิบัติงานภาคสนาม ปัจจุบัน อยู่ระหว่างร่างรายละเอียด และรวบรวมข้อมูลเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะผู้บริหาร กทม.

ทำไมต้องเพิ่มชุดเครื่องแบบสำหรับปฏิบัติงานภาคสนาม?

ผอ.สำนักเทศกิจบอกว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรสายงานด้านเทศกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีความเหมาะสมสอดคล้องต่อภารกิจ ในด้านการตรวจตรา จัดระเบียบ บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย และงานกิจการพิเศษต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง เพิ่มความสะดวก ความคล่องแคล่วในการปฏิบัติงานภาคสนาม จึงควรมีชุดที่เหมาะสมกับงาน เหมือนกับหลายหน่วยงานราชการที่มีชุดเฉพาะสำหรับปฏิบัติงานภาคสนาม

เครื่องแบบปฏิบัติงานภาคสนามที่ร่างแบบไว้มีลักษณะอย่างไร?

พ.ต.อ.พิชัยอธิบายว่า เครื่องแบบจะประกอบด้วย 1. หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีน้ำเงินเข้ม มีตราหน้าหมวกด้านหน้า 2. เสื้อคอเปิดสีน้ำเงินเข้ม แขนยาว 3.กางเกงขายาวสีน้ำเงินเข้ม 4. เข็มขัดทำด้วยด้ายถักสีดำหรือสีน้ำเงินเข้ม หัวเข็มขัดสีทองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และ 5.รองเท้าและถุงเท้า ให้ใช้รองเท้าหนังหุ้มส้นสูงครึ่งน่องสีดำ ถุงเท้าสีดำ

หากทั้ง 3 เรื่องดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารและได้รับงบประมาณการดำเนินการแล้ว จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำงานเทศกิจให้ดียิ่งขึ้น และจะเสริมสร้างบุคลากรให้มีคุณภาพ ซึ่งปัจจุบัน กทม.มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเทศกิจทั้งข้าราชการ บุคลากร และลูกจ้างประมาณ 3,000 กว่าราย.

การบริหารงานของกรุงเทพมหานครตลอดที่ผ่านมา มีการพัฒนาองค์กรควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์มากที่สุด รวมถึงปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 6 มิ.ย. 2559 03:29 6 มิ.ย. 2559 03:30 ไทยรัฐ