ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  เลขาฯ ป.ป.ส. เผย 'บิ๊กต๊อก' สั่งเดินหน้าลุยแผนประชารัฐฯ

  ไทยรัฐออนไลน์3 มิ.ย. 2559 23:35 น.
  SHARE

  เลขาธิการ ป.ป.ส. เผย "พล.อ.ไพบูลย์" รมว.ยธ. สั่งเดินหน้าลุยแผนประชารัฐฯ ตั้งทีมเช็กบิลเจ้าหน้าที่รัฐ นักการเมืองเอี่ยวยาเสพติด เบื้องต้นมี 17 ราย ...

  เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 3 มิ.ย. 2559 นายณรงค์ รัตนานุกูล เลขาธิการ ป.ป.ส. เผยความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด ปี 59–60 ในส่วนของมาตรการการดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559-2560 

  นายณรงค์ กล่าวว่า จากการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559 โดย พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการ/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ผอ.ศอ.ปส.) เป็นประธานฯ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 และการประชุมหน่วยงานความมั่นคงแ ละหน่วยงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะรับผิดชอบด้านความมั่นคงเป็นประธานฯ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 และการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 1/2559 โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธาน ป.ป.ส. เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุมมีมติรับทราบแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด และมาตรการการดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

  "ล่าสุด พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ลงนามในคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 6/2559 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อการดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและปล่อยปละละเลย จำนวน 3 คณะ ได้แก่ 1. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านการข่าวเพื่อดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและปล่อยปละละเลย ซึ่งมีเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานอนุกรรมการ มีรองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นรองประธานฯ พร้อมทั้งผู้แทนจาก 13 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 18 คน มีอำนาจหน้าที่ในการสืบเสาะ แสวงหา รวบรวมข้อมูลข่าวสาร ตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ข้อเสนอเพื่อสนับสนุนข้อมูลข่าวสารให้แก่คณะอนุกรรมการด้านการปราบปรามยาเสพติด ด้านการป้องกันและบำบัดรักษายาเสพติด เพื่อการดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์ฯ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงาน หรือชุดปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสาร" นายณรงค์ กล่าว

  เลขาธิการ ป.ป.ส. เผยต่อว่า 2. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านการปราบปรามยาเสพติดเพื่อดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและปล่อยปละละเลย ซึ่งมีปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานอนุกรรมการ มีเลขาธิการ ป.ป.ส.เป็นรองประธานฯ พร้อมผู้แทนจาก 5 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 10 คน มีอำนาจหน้าที่รับข้อมูล กลั่นกรอง รวบรวมตรวจสอบข้อเท็จจริง และให้ข้อเสนอต่อ ผอ.ศอ.ปส. ในการดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และปล่อยปละละเลยด้านการปราบปรามยาเสพติด พร้อมแจ้งเตือนให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ปรับปรุง แก้ไข ภายในเวลาที่กำหนด

  3. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านการป้องกัน และบำบัดรักษายาเสพติดเพื่อดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและปล่อยปละละเลย ซึ่งมี ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานอนุกรรมการ มีเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นรองประธานฯ พร้อมผู้แทนจาก 10 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 15 คน มีอำนาจหน้าที่รับข้อมูลกลั่นกรอง รวบรวม ตรวจสอบข้อเท็จจริง และให้ข้อเสนอต่อ ผอ.ศอ.ปส. ในการดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและปล่อยปละละเลยด้านการป้องกันและบำบัดรักษายาเสพติด พร้อมทั้งแจ้งเตือนให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุง แก้ไขภายในเวลาที่กำหนด

  นายณรงค์ รัตนานุกูล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า ในเบื้องต้น สำนักงาน ป.ป.ส. ได้เตรียมเสนอข้อมูลการพบเจ้าหน้าที่รัฐ นักการเมือง และข้าราชการที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วจำนวน 17 ราย และจะดำเนินการส่งให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณา และดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ ก่อนส่ง ผอ.ศอ.ปส. เสนอต่อ หัวหน้า คสช. ในการใช้อำนาจตามมาตรา 44 ดำเนินการ สำหรับเรื่องพฤติการณ์เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และปล่อยปละละเลย ประกอบด้วย 1. ในกรณีพบพฤติการณ์เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้แก่ มีพฤติการณ์การค้ายาเสพติด คบค้าสมาคมกับผู้ค้า ยักยอกยาเสพติด คุ้มครองเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ค้ายาเสพติด 2. ในกรณีที่ปล่อยปละละเลย แบ่งเป็นด้านการปราบปรามยาเสพติด คือ การปล่อยให้มีการค้ายาเสพติดในพื้นที่จนหน่วยนอกเข้าไปจับกุม ปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดยไม่ดำเนินการใดๆ ด้านป้องกันยาเสพติด คือ การปล่อยปละละเลยให้มีการเสพ การค้า ในสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ หรือการปล่อยให้เยาวชนนอกสถานศึกษาเสพยาเสพติด ด้านการบำบัดรักษา คือ การไม่นำผู้เสพเข้าบำบัด ไม่คัดกรองและส่งต่อเข้าบำบัด ไม่ติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  แผนประชารัฐร่วมใจเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับยาเสพติดณรงค์ รัตนานุกูลเลขาธิการ ป.ป.ส.ไพบูลย์ คุ้มฉายารมว.ยุติธรรมบิ๊กต๊อกชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดข่าวข่าวทั่วไทยไทยรัฐออนไลน์

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 14:35 น.