เลขาฯ ป.ป.ส. เผย 'บิ๊กต๊อก' สั่งเดินหน้าลุยแผนประชารัฐฯ

ข่าว

  เลขาฯ ป.ป.ส. เผย 'บิ๊กต๊อก' สั่งเดินหน้าลุยแผนประชารัฐฯ

  ไทยรัฐออนไลน์

   3 มิ.ย. 2559 23:35 น.

   เลขาธิการ ป.ป.ส. เผย "พล.อ.ไพบูลย์" รมว.ยธ. สั่งเดินหน้าลุยแผนประชารัฐฯ ตั้งทีมเช็กบิลเจ้าหน้าที่รัฐ นักการเมืองเอี่ยวยาเสพติด เบื้องต้นมี 17 ราย ...

   เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 3 มิ.ย. 2559 นายณรงค์ รัตนานุกูล เลขาธิการ ป.ป.ส. เผยความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด ปี 59–60 ในส่วนของมาตรการการดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559-2560 

   นายณรงค์ กล่าวว่า จากการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559 โดย พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการ/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ผอ.ศอ.ปส.) เป็นประธานฯ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 และการประชุมหน่วยงานความมั่นคงแ ละหน่วยงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะรับผิดชอบด้านความมั่นคงเป็นประธานฯ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 และการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 1/2559 โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธาน ป.ป.ส. เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุมมีมติรับทราบแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด และมาตรการการดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

   "ล่าสุด พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ลงนามในคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 6/2559 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อการดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและปล่อยปละละเลย จำนวน 3 คณะ ได้แก่ 1. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านการข่าวเพื่อดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและปล่อยปละละเลย ซึ่งมีเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานอนุกรรมการ มีรองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นรองประธานฯ พร้อมทั้งผู้แทนจาก 13 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 18 คน มีอำนาจหน้าที่ในการสืบเสาะ แสวงหา รวบรวมข้อมูลข่าวสาร ตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ข้อเสนอเพื่อสนับสนุนข้อมูลข่าวสารให้แก่คณะอนุกรรมการด้านการปราบปรามยาเสพติด ด้านการป้องกันและบำบัดรักษายาเสพติด เพื่อการดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์ฯ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงาน หรือชุดปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสาร" นายณรงค์ กล่าว

   เลขาธิการ ป.ป.ส. เผยต่อว่า 2. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านการปราบปรามยาเสพติดเพื่อดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและปล่อยปละละเลย ซึ่งมีปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานอนุกรรมการ มีเลขาธิการ ป.ป.ส.เป็นรองประธานฯ พร้อมผู้แทนจาก 5 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 10 คน มีอำนาจหน้าที่รับข้อมูล กลั่นกรอง รวบรวมตรวจสอบข้อเท็จจริง และให้ข้อเสนอต่อ ผอ.ศอ.ปส. ในการดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และปล่อยปละละเลยด้านการปราบปรามยาเสพติด พร้อมแจ้งเตือนให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ปรับปรุง แก้ไข ภายในเวลาที่กำหนด

   3. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านการป้องกัน และบำบัดรักษายาเสพติดเพื่อดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและปล่อยปละละเลย ซึ่งมี ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานอนุกรรมการ มีเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นรองประธานฯ พร้อมผู้แทนจาก 10 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 15 คน มีอำนาจหน้าที่รับข้อมูลกลั่นกรอง รวบรวม ตรวจสอบข้อเท็จจริง และให้ข้อเสนอต่อ ผอ.ศอ.ปส. ในการดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและปล่อยปละละเลยด้านการป้องกันและบำบัดรักษายาเสพติด พร้อมทั้งแจ้งเตือนให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุง แก้ไขภายในเวลาที่กำหนด

   นายณรงค์ รัตนานุกูล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า ในเบื้องต้น สำนักงาน ป.ป.ส. ได้เตรียมเสนอข้อมูลการพบเจ้าหน้าที่รัฐ นักการเมือง และข้าราชการที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วจำนวน 17 ราย และจะดำเนินการส่งให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณา และดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ ก่อนส่ง ผอ.ศอ.ปส. เสนอต่อ หัวหน้า คสช. ในการใช้อำนาจตามมาตรา 44 ดำเนินการ สำหรับเรื่องพฤติการณ์เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และปล่อยปละละเลย ประกอบด้วย 1. ในกรณีพบพฤติการณ์เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้แก่ มีพฤติการณ์การค้ายาเสพติด คบค้าสมาคมกับผู้ค้า ยักยอกยาเสพติด คุ้มครองเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ค้ายาเสพติด 2. ในกรณีที่ปล่อยปละละเลย แบ่งเป็นด้านการปราบปรามยาเสพติด คือ การปล่อยให้มีการค้ายาเสพติดในพื้นที่จนหน่วยนอกเข้าไปจับกุม ปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดยไม่ดำเนินการใดๆ ด้านป้องกันยาเสพติด คือ การปล่อยปละละเลยให้มีการเสพ การค้า ในสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ หรือการปล่อยให้เยาวชนนอกสถานศึกษาเสพยาเสพติด ด้านการบำบัดรักษา คือ การไม่นำผู้เสพเข้าบำบัด ไม่คัดกรองและส่งต่อเข้าบำบัด ไม่ติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 23:59 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์