วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เอกฉันท์!! สนช.มีมติ 122 เสียง ผุดตั้ง ก.ดิจิทัลฯ ขับเคลื่อน ศก.

สนช.มีมติ 122 เสียง ตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แนะราชการต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเอกฉันท์ 122 คะแนน เห็นชอบให้ร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่...) เพื่อตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับการประกาศใช้เป็นกฎหมาย

ทั้งนี้ ในร่าง พ.ร.บ. กำหนดให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม พัฒนา และดำเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมอุตุนิยมวิทยา การสถิติ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีส่วนราชการ ประกอบด้วย สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ขณะเดียวกัน คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ที่มี นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ สมาชิก สนช. เป็นประธาน ได้มีข้อสังเกตไปยังคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการ ดังนี้ 1. หลักการและเหตุผลของการร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ควรครอบคลุมไปถึงการรองรับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ที่มีการขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหลัก ซึ่งจำเป็นต้องมีหน่วยงานภาครัฐทำหน้าที่บูรณาการกลไกต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีการดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเน้นให้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปมีบทบาทในทุกภาคส่วน

2. การออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในกระทรวง มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ เพื่อให้มีการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล เรื่องการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3. เพื่อให้มีการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเรื่องการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คณะรัฐมนตรีควรเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ อำนาจหน้าที่ในการบริหารงาน การบริหารงานบุคคล และการจัดสรรทรัพยากรของส่วนราชการให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว.

สนช.มีมติ 122 เสียง ตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แนะราชการต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ 3 มิ.ย. 2559 14:05 3 มิ.ย. 2559 14:57 ไทยรัฐ