Thairath Logo
กีฬา

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญกล้าหาญ ด.ช.จิรพงศ์ ทายาท อดีตเสมียนยุทธการ

Share :

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญกล้าหาญ ให้ ด.ช.จิรพงศ์ เขียนวงศ์ ทายาท พันตรีสมศักดิ์ เขียนวงศ์ อดีตเสมียนยุทธการ กองร้อยลาดตระเวนระยะไกล กองพลทหารม้าที่ ๑

วันที่ 2 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญกล้าหาญ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญกล้าหาญให้แก่ เด็กชายจิรพงศ์ เขียนวงศ์ ในฐานะทายาทโดยธรรม ของ พันตรีสมศักดิ์ เขียนวงศ์ อดีตเสมียนยุทธการ สังกัดกองร้อยลาดตระเวนระยะไกล กองพลทหารม้าที่ ๑ ซึ่งขณะมีชีวิตอยู่ได้กระทําการรบด้วยความองอาจกล้าหาญ เป็นพิเศษอย่างยิ่งยวด ยอมเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อกระทําการให้สําเร็จตามหน้าที่ และได้ผลสมความมุ่งหมายของทางราชการ จนกระทั่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่

โดยการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะทําการลาดตระเวนในพื้นที่บ้านบาโงปูโล๊ะ ตําบลเรียง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2550 เพื่อเป็นการยกย่องตอบแทนคุณความดี และเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

อ่านเพิ่มเติม...