วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ออกเกณฑ์คุมเข้มนำเข้าเครื่องพิมพ์สามมิติ ป้องกันผลิตวัตถุผิด ก.ม.

กรมการค้าต่างประเทศ ออกประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไขนำเข้าเครื่องพิมพ์สามมิติ หวังคุมเข้มนำเข้า หลังพบไปใช้ผลิตวัตถุผิด ก.ม. ย้ำผู้นำเข้าต้องขึ้นทะเบียน แจ้งนำเข้าล่วงหน้า 15 วัน พร้อมแจงรายละเอียดยิบ ทุกสิ้นเดือน มิ.ย. และ ธ.ค. ...

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ครม. เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 59 มีมติอนุมัติร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง “กำหนดให้เครื่องพิมพ์สามมิติเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบ ในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ......” เนื่องจากเครื่องพิมพ์สามมิติสามารถนำไปใช้ได้ทั้งทางบวกและทางลบ โดยสามารถใช้ในวงการแพทย์ การสาธารณสุข วิศวกรรม การก่อสร้าง รวมทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ แต่กลับมีผู้นำไปผลิตวัตถุผิดกฎหมายและวัตถุอันตราย เช่น นำไปหล่อเป็นวัตถุโบราณเพื่อลอกเลียนของจริง หรือ ATM Skimming ดังนั้น จึงต้องมีมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้า เพื่อไม่ให้นำไปใช้ในทางลบ โดยประกาศดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.นี้เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การปฏิบัติตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้ออกประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำเครื่องพิมพ์สามมิติเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2559 ซึ่งกำหนดให้ผู้นำเข้าต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าเครื่องพิมพ์สามมิติกับกรมการค้าต่างประเทศ, แจ้งการนำเข้าอย่างน้อย 15 วันก่อนนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร และนำแบบรับการแจ้งไปแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบพิธีการนำเข้า, แจ้งรายละเอียดการนำเข้า การครอบครอง และการจำหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้เช่าซื้อเครื่องพิมพ์สามมิติทุกสิ้นเดือน มิ.ย. และเดือน ธ.ค.ของทุกปี โดยให้จัดทำเป็นรายงาน ส่งให้กรมการค้าต่างประเทศภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

"ในการออกประกาศกรมฯ เรื่องหลักเกณฑ์การนำเข้า ได้หารือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ และผู้นำเข้าแล้ว ก่อนถึงวันที่ 28 มิ.ย.นี้"

กรมการค้าต่างประเทศ ออกประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไขนำเข้าเครื่องพิมพ์สามมิติ หวังคุมเข้มนำเข้า หลังพบไปใช้ผลิตวัตถุผิด ก.ม. ย้ำผู้นำเข้าต้องขึ้นทะเบียน แจ้งนำเข้าล่วงหน้า 15 วัน พร้อมแจงรายละเอียดยิบ ทุกสิ้นเดือน มิ.ย. และ ธ.ค. 2 มิ.ย. 2559 17:41 2 มิ.ย. 2559 20:55 ไทยรัฐ