วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐจ่อใช้แผน 'ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี' ก.ย.นี้

ปธ.อนุฯ จัดทำร่างยุทธศาสตร์ฯ เผย รบ.เตรียมเริ่มใช้แผน "ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี" ก.ย.นี้ พร้อมส่งไม้ต่อให้ รบ.จากการเลือกตั้ง ก.ค. ปี 60 ระบุนายกฯ กำชับต้องพัฒนาชีวิตยกระดับรายได้ ปชช.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 59 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำร่างกรอบยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ บรรยายพิเศษในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" โดยมีคณะนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าร่วมรับฟัง 

โดย พล.อ.ชูศักดิ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาประเทศเราไม่เคยจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ จึงจำเป็นต้องทำแผนดังกล่าวอย่างชัดเจนเพื่อให้รัฐบาลชุดต่อไปได้ทำงานอย่างต่อเนื่องและไม่ขาดตอน ซึ่งแต่ละกระทรวงและหน่วยงานจะมีแผนงานของตนเอง โดยมีการกำหนดงบประมาณที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ทั้งนี้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ระหว่างปี 2560-2579 ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอเพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้ความเห็นชอบ โดยจะมีผลบังคับใช้ช่วงเดือน ก.ย.นี้ และเตรียมส่งให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในเดือน ก.ค.2560 ต่อไป ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไว้ในร่างรัฐธรรมนูญด้วย สำหรับแผนยุทธศาสตร์นี้แบ่งการดำเนินงานเป็น 6 ด้าน คือ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

"นายกฯ ได้เน้นเรื่องหลักการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ต้องมีหลักความเป็นสากล มีการศึกษาประสบการณ์ของต่างประเทศ รวมถึงคนจากทุกภาคต้องมีส่วนร่วม และตอบสนองต่อการบรรลุผลประโยชน์ของประเทศ ทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงสร้างและยกระดับรายได้ของประชาชนให้เป็นระดับสูง เทียบเท่าประเทศพัฒนาแล้ว" พล.อ.ชูศักดิ์ กล่าว

ปธ.อนุฯ จัดทำร่างยุทธศาสตร์ฯ เผย รบ.เตรียมเริ่มใช้แผน "ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี" ก.ย.นี้ พร้อมส่งไม้ต่อให้ รบ.จากการเลือกตั้ง ก.ค. ปี 60 ระบุนายกฯ กำชับต้องพัฒนาชีวิตยกระดับรายได้ ปชช. 2 มิ.ย. 2559 12:50 2 มิ.ย. 2559 14:40 ไทยรัฐ