ข่าว

วิดีโอ

ศูนย์พิทักษ์พุทธศาสนาฯ เตือนรบ.คิดผิดมหันต์ แก้ก.ม.ที่มาสังฆราช

เลขาฯศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาฯ เตือน รบ. คิดผิดแก้กฎหมายสงฆ์ มาตรา 7 ว่าด้วยที่มาของสมเด็จพระสังฆราช สืบเนื่องจากมติที่ประชุม มส. เสนอชื่อสมเด็จช่วง เป็นสมเด็จพระสังฆราชนั้นขัดกับมาตราดังกล่าว...

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 59 พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ทราบข่าวมาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากำลังจะประชุมเพื่อให้ความเห็นเรื่องการยื่นขอแก้ไข พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2535 ในมาตรา 7 ว่าด้วยที่มาของสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งเป็นสิ่งที่คณะสงฆ์ทั้งประเทศค่อนข้างแปลกใจ เพราะไม่ปรากฏว่าใครเป็นเจ้าภาพในการแก้ไข พ.ร.บ.คณะสงฆ์ฉบับดังกล่าว นอกจากนั้นแล้วคณะสงฆ์ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแก้ไข พ.ร.บ.คณะสงฆ์ฉบับนี้ กลับไม่มีส่วนร่วมใดๆ ในการดำเนินการแก้ไขเลย โดยเฉพาะในมาตราที่สำคัญๆ

พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวต่อไปว่า ประเทศไทยตั้งแต่ในอดีต ฝ่ายศาสนจักรและอาณาจักรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอด ต่างฝ่ายต่างให้เกียรติและไม่ก้าวล่วงกิจการภายในซึ่งกันและกัน รัฐบาลที่ดีย่อมถวายเกียรติต่อคณะสงฆ์ ไม่ละเมิดล่วงเกิน ไม่เดินตามแผนของคนบางกลุ่ม บางพวก วันนี้เชื่อมั่นเหลือเกินว่า ถ้ารัฐบาลเห็นชอบให้มีการแก้ไข พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 มาตรา 7 ในส่วนที่มาของสมเด็จพระสังฆราช วันนั้นจะเป็นวันที่รัฐบาลคาดไม่ถึงว่าจะเป็นวันที่รัฐบาลตัดสินใจผิดพลาด อย่างมหันต์จนไม่สามารถแก้ไขได้ ลองคิดทบทวนดู วันนี้ยังไม่สายเกินแก้

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเสนอแก้ไข พ.ร.บ.คณะสงฆ์ในประเด็นดังกล่าว สืบเนื่องมาจากรัฐบาลส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความมาตรา 7 พ.ร.บ.คณะสงฆ์ หลังผู้ตรวจการแผ่นดินมีความเห็นและทำหนังสือถึงรัฐบาล ว่า มติที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ที่เสนอชื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นสมเด็จพระสังฆราชนั้นขัดกับมาตราดังกล่าว

เลขาฯศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาฯ เตือน รบ. คิดผิดแก้กฎหมายสงฆ์ มาตรา 7 ว่าด้วยที่มาของสมเด็จพระสังฆราช สืบเนื่องจากมติที่ประชุม มส. เสนอชื่อสมเด็จช่วง เป็นสมเด็จพระสังฆราชนั้นขัดกับมาตราดังกล่าว... 1 มิ.ย. 2559 17:50 1 มิ.ย. 2559 20:08 ไทยรัฐ