วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขนส่งทางบกเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวขับรถเข้าไทย

กรมการขนส่งทางบกเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติขับรถมาไทย ตามประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขการอนุญาตให้รถต่างประเทศเข้ามาใช้...

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า หลังจากประกาศกรมการขนส่งทางบกกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาตระยะเวลาในการใช้รถและเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อใช้ในการท่องเที่ยวหรือการอื่นใด ที่มีความจำเป็นเฉพาะกรณี พ.ศ.2559 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2559 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. 2559 เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้มาตรการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะนำรถข้ามพรมแดนมาใช้ในประเทศไทยมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพกรมการขนส่งทางบกเตรียมการรองรับทั้งด้านเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย และซักซ้อมการดำเนินการเพื่อให้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว พร้อมประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายตามประกาศดังกล่าว ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเพื่อให้ประชาสัมพันธ์ต่อไปยังนักท่องเที่ยวที่ต้องการนำรถเข้ามาได้รับทราบ และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้รถและปฏิบัติตามกฎหมายไทยได้อย่างถูกต้อง โดยจะไม่ส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวเนื่องจากไม่ได้ห้ามการนำรถเข้ามาแต่เป็นการกำหนดเงื่อนไขการขออนุญาตของรถและผู้ขับรถให้มีความชัดเจน และเพิ่มมาตรการเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่จะนำรถเข้ามาใช้ในประเทศไทยและความปลอดภัยบนท้องถนนของคนไทยทุกคน

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อว่า สาระสำคัญของประกาศนี้ กำหนดให้รถที่จะนำข้ามพรมแดนเข้ามาใช้ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวได้ต้องเป็นรถยนต์นั่งไม่เกิน 9 ที่นั่ง (รวมคนขับ) แต่ไม่รวมถึงรถตู้ รถยนต์บรรทุกที่มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 3,500 กิโลกรัม (ยกเว้น รถที่นำเข้ามาตามความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลของประเทศนั้น, รถของประเทศที่ไทยมีความตกลงด้านการขนส่งทางถนน ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ รถประจำถิ่น (เข้า-ออกเป็นปกติตามพรมแดนที่ติดกับไทย) 

โดยนักท่องเที่ยวที่นำรถเข้ามาในประเทศต้องแจ้งขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย
10 วัน ทำการต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของด่านพรมแดนศุลกากรที่จะนำ
รถเข้ามา โดยยื่นขออนุญาตผ่านผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ได้รับการรับรองเท่านั้น
ซึ่งจะได้รับอนุญาตให้เข้ามาได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน รวมแล้วต้องไม่เกิน 60 วัน ในรอบปีปฏิทิน โดยมีค่าธรรมเนียมการขออนุญาตคันละ 500 บาท และค่าเครื่องหมายแสดงการใช้รถแผ่นละ 500 บาท

ทั้งนี้ จะอนุญาตให้นำมาใช้ได้เฉพาะในพื้นที่จังหวัดที่ผ่านด่านพรมแดนศุลกากรเท่านั้น โดยหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นขออนุญาต ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ขออนุญาตใช้รถและผู้ขับรถที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน สำเนาใบอนุญาตขับรถตรงตามประเภทของรถที่ยื่นขออนุญาตและต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ ภาพถ่ายตัวรถ หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถ รายละเอียดการเดินทาง สำเนาหลักฐานการเอาประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและหลักฐานการเอาประกันภัยประเภท 3 ซึ่งมีความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอกไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท/คน/ครั้ง และมีความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท/ครั้ง และหลักฐานของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

นายสนิท กล่าวต่อว่า นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้รถในประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ต้องมีใบอนุญาตขับรถที่กฎหมายไทยให้การรับรองและต้องผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและการขับขี่อย่างปลอดภัยบนท้องถนนของประเทศไทย หากนักท่องเที่ยวฝ่าฝืนเงื่อนการใช้รถที่กำหนดรวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจที่ไม่กำกับดูแลนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขจะถูกบันทึกประวัติการกระทำความผิด ซึ่งมีผลให้ไม่สามารถยื่นขออนุญาตนำรถเข้ามาในประเทศได้อีกจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 1 ปีไปแล้ว.

กรมการขนส่งทางบกเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติขับรถมาไทย ตามประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขการอนุญาตให้รถต่างประเทศเข้ามาใช้... 30 พ.ค. 2559 14:58 30 พ.ค. 2559 17:42 ไทยรัฐ