วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ตักบาตรสองแผ่นดิน สานสัมพันธ์ไทย-ลาว

ตักบาตรสองแผ่นดิน สานสัมพันธ์ไทย-ลาว

  • Share:

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 28 พ.ค. ที่สะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาว บ้านนากระเซ็ง อ.ท่าลี่ จ.เลย นายพรชัย ถมกระจ่าง ปลัดจังหวัดเลย นาย สำลาน สุวันโชด เจ้าเมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว ร่วมเป็นประธานเปิดสัปดาห์วิสาขบูชา และ อัฏฐมีบูชา สานสัมพันธ์ไมตรีอาเซียน ในนิมิตพุทธศาสนา มีนายชัชพงษ์ อาจแก้ว นายอำเภอท่าลี่ และนายสุรชน เนรมิตพานิชย์นายก ทต.ท่าลี่ ประชาชน อ.ท่าลี่ และ ชาวบ้านเมืองแก่นท้าว ร่วมตักบาตร และถวายเครื่อง ไทยทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ทั้งฝ่ายไทย และฝ่าย สปป. ลาว จำนวน 80 รูป

นายพรชัย ถมกระจ่าง ปลัดจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลยที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศอาเซียน โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ติดกับแขวงไชยะบุลี และแขวงเวียงจันทน์ มีประเพณีในมิติศาสนาคล้ายคลึงกัน สามารถเห็นอย่างเป็นรูปธรรม ได้อย่างชัดเจน คือ ภาษาพูดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จนสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจ การยึดถือฮีตสิบสอง และประชาชนส่วนใหญ่ทั้งสองประเทศต่างเลื่อมใสในศาสนา ใช้หลักธรรมในพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว จิตใจ เป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิต

“จังหวัดเลยและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ได้ตระหนักว่าการใช้มิติทางศาสนาเป็นกลไกหนึ่ง ในการนำพาไปสู่ความเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองประเทศ และการดำเนินงานด้านความสัมพันธ์ จึงได้จัดโครงการ “สัปดาห์วิสาขบูชาและอัฏฐมีบูชา สานสัมพันธไมตรีอาเซียน ในนิมิตพุทธศาสนา”ระหว่างจังหวัดเลยกับแขวงไชยะบุลีขึ้น เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบาย รัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์กรมการศาสนา และยุทธศาสตร์จังหวัดเลย เชื่อมความ สัมพันธ์ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยอาศัยมิติทางศาสนาและวัฒนธรรม เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน ให้บรรลุเป้าหมาย ในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านสังคม วัฒนธรรม และความมั่นคง” ปลัดจังหวัดเลยกล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้