วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นบส.84

โดย ซี.12

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ของสำนักงาน ก.พ.เป็นหลักสูตรหลักสำหรับข้าราชการพลเรือนทุกคนที่จะเติบโตขึ้นดำรงตำแหน่งระดับสูง

วันนี้เป็นวันเปิดการฝึกอบรมของ นบส.1 รุ่นที่ 84 แล้วไปฝึกอบรมช่วงที่ 1 ที่จังหวัดระยองอีก 5 วันในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม-4 มิถุนายน จากนั้นเริ่มช่วงที่ 2 กันในวันที่ 7 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2559 รวม 3 เดือน

ข้าราชการที่เข้าหลักสูตรนี้มีมาจากทุกกระทรวงส่วนใหญ่หน่วยงานละ 1 คนดังรายชื่อต่อไปนี้

1.นางนิตยา หิรัญประดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมประชาสัมพันธ์ 2.นายเกียรติศักดิ์ วรจิตรานนท์ นักการข่าวเชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 3.นางครองทรัพย์ จิรชัยศรี ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 9 สำนักงบประมาณ 4.นายบุญชู ประสพกิจถาวร ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 1 สำนักงบประมาณ 5.นางระวิวรรณ ชัยกะเสวี ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 1 สำนักงบประมาณ 6.นางดรงครัตน์ กล้าหาญ ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านการศึกษา 2 สำนักงบประมาณ 7.นางสาวธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ สำนักงานก.พ. 8.นางสาวอลินี ธนะวัฒน์สัจจะเสรี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมสำนักงานก.พ.9.นางสาวมารยาท สมุทรสาคร ผู้อำนวยการสำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 10. นายเอนก มีมงคล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

11.นายชนินทร์ ขาวจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 12.นางนงนุช ธนเศรษฐ ผู้อำนวยการสำนักพิธีการและเลขานุการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 13.นายสันติ อ่ำศรีเวียง ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 14.นายเกษมภูมิ วีรสมัย ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี กรมธนารักษ์ 15.นางสาววิริยา พูนคำ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ กรมบัญชีกลาง 16.นางภวรัญชน ตันมีศิลป นายด่านศุลกากรบึงกาฬ กรมศุลกากร 17.นายวิศวะ ปิติสุขสมบัติ นายด่านศุลกากรมุกดาหาร 18.นางสาวศิริเกศ แพร่วานิชย์ สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 กรมสรรพสามิต 19.ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ เสตถาภิรมย์ สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 กรมสรรพสามิต 20.นายภาณุวัฒน์ เหลืองวิไล สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี กรมสรรพากร

21.นายปิ่นสาย สุรัสวดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร 22.นายวิบูลย์ ชัยชนะศิริวิทยา ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและคดี กรมสรรพากร 23.นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา 24.นายธนพล หวังอ้อมกลาง รองกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต 25.นายขจรเกียรติ แพงศรี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 26. นายชนะ เจริญพร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 27.นายสุทรรศน์ โพชากรณ์ ผู้อำนวยการสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช กรมกิจการเด็กและเยาวชน 28.นางเบญจมาส สมศรี ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด กรมกิจการเด็กและเยาวชน 29.นายสุธี ศรสวรรค์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิง จ.อุดรธานี กรมกิจการเด็กและเยาวชน 30. นางเพชรรัตน์ ปอมเย็น ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ชุดแรกของ นบส.84 เสนอในวันนี้ได้ 30 รายโปรดติดตามต่อไป.

“ซี.12”

29 พ.ค. 2559 11:04 29 พ.ค. 2559 11:04 ไทยรัฐ