วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สหกรณ์นครบาลชี้แจง

โดย สหบาท

มีหนังสือจาก พล.ต.ต.พรชัย ไทยแท้ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล จำกัด

แจงถึงกรณีเงินกู้สหกรณ์ที่ สหบาท เคยนำเสนอเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การขอกู้เงินสามัญเพิ่มเติม ต้องแนบหลักฐานการตรวจสอบ “เครดิตบูโร” ประกอบการกู้เงิน

สรุปใจความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์นครบาล จำกัด ตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของมวลสมาชิก ส่งเสริมด้านการออมทรัพย์ รับฝากเงิน รวมถึงให้กู้แก่มวลสมาชิก โดยคำนึงถึงสิทธิผลประโยชน์สูงสุด

เนื่องจากปรากฏว่า มีข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน เพราะได้กู้เงินจากสถาบันการเงินหลายแห่งรวมเป็นจำนวนเงินกู้ที่สูงมาก ไม่สามารถชำระหนี้ได้

กระทั่งถูกฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่งผลกระทบต่อสถานภาพการรับราชการตำรวจและลูกจ้างประจำรวมทั้งสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีหนังสือแจ้งมาตรการการป้องกันและแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินตำรวจและลูกจ้างประจำ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล จำกัด จึงมีประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ขอกู้เงินสามัญเพิ่มเติม โดยให้แนบหลักฐานการตรวจสอบ “เครดิตบูโร” เพื่อประกอบการกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

หากสมาชิกมีปัญหาในเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ สหกรณ์ได้จัดตั้ง “โครงการคลินิกสหกรณ์” ช่วยในการแก้ไขปัญหาของสมาชิกให้นำเงินไปชำระหนี้สถาบันการเงินต่างๆรวมทั้งคดีล้มละลาย ซึ่งจะส่งผลดีให้กับสมาชิกเอง

เป็นไปตามมาตรการและแนวทางป้องกันหนี้สินที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด

ทั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล จำกัด ขอยืนยันว่า ให้บริการมวลสมาชิกทั้งในส่วนของการออมเงิน การรับฝากเงิน การให้เงินกู้ รวมทั้งจัดสวัสดิการด้านต่างๆ ให้สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุด และแก้ปัญหาหนี้สินของสมาชิกที่มีจำนวนมาก

มิได้กีดกันให้ตำรวจและลูกจ้างประจำยื่นคำขอกู้เงินจากสหกรณ์แต่อย่างใด

แถมยังลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำกว่าสถาบันการเงินอื่นด้วย.

สหบาท

29 พ.ค. 2559 10:23 29 พ.ค. 2559 10:23 ไทยรัฐ