วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สวนดุสิตโพล' ระบุ ปชช.อยากให้นายกฯเร่งแก้ปัญหาศก.ก่อนมีรัฐบาลใหม่

“สวนดุสิตโพล” สำรวจความเห็นประชาชนทั่วประเทศ 1,281 คน โดย 85.48% อยากให้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ
 มาเป็นอันดับ 1 
ก่อนมีรัฐบาลใหม่...

วันที่ 29 พ.ค. 59 ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะ คสช. ระบุว่าจะมีการเลือกตั้ง
ปี 2560 ในขณะที่หลายฝ่ายเห็นว่าบ้านเมืองขณะนี้ยังอยู่ในสถานการณ์ที่มีหลายปัญหาให้ต้องแก้ไข ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องเศรษฐกิจ สังคม และต่างประเทศ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนก่อนจะมีรัฐบาลใหม่ 
“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,281 คน 
สำรวจระหว่างวันที่ 23-28 พฤษภาคม 2559 สรุปผลได้ดังนี้

“10 ภารกิจเร่งด่วน” ที่ประชาชนอยากให้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ทำก่อนมีรัฐบาลใหม่

อันดับ 1
 แก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ
 85.48% เพราะส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง ได้รับความเดือดร้อน ลำบาก ค้าขายซบเซา ส่งออก-นำเข้ามีปัญหา ฯลฯ


อันดับ 2
 แก้ปัญหาปากท้อง ดูแลสวัสดิการ ค่าจ้าง และความเป็นอยู่ของประชาชน
 83.14% เพราะข้าวของแพง เงินไม่พอใช้ เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปากท้องของประชาชน อยากมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ฯลฯ 


อันดับ 3 
แก้ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม
 79.86% เพราะเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมและรุนแรงมากขึ้น มีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ฯลฯ


อันดับ 4
 ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน
 74.71% เพราะเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญและดำเนินการได้ดี มีความเด็ดขาด มีผลงานให้เห็นเป็นรูปธรรม ฯลฯ


อันดับ 5 
แก้ปัญหาภาคการเกษตร ภัยแล้ง 
71.19% เพราะเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน เป็นหนี้ ทำการเกษตรไม่ได้ สถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงมากขึ้นทุกปี ฯลฯ


อันดับ 6 
แก้ปัญหาการศึกษาไทย 
70.96% เพราะการศึกษาไทยยังต่ำกว่ามาตรฐาน กลัวว่าจะล้าหลังกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ไม่สามารถแข่งขันได้ ฯลฯ


อันดับ 7
 การปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ
 68.85% เพราะเป็นเรื่องที่รัฐบาลควรทำอย่างยิ่ง ประเทศจะได้มีความพร้อมทุกๆ ด้าน พัฒนาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ฯลฯ


อันดับ 8
 การแก้กฎหมาย โดยเฉพาะร่างรัฐธรรมนูญ
 65.34% เพราะเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ประชาชนมีความเชื่อมั่น การบังคับใช้กฎหมายถูกต้อง ยุติธรรม ฯลฯ


อันดับ 9 
สร้างความสามัคคีปรองดองให้กับคนในชาติ 
65.11% เพราะความขัดแย้งยังมีให้เห็นอยู่เสมอ โดยเฉพาะการเมือง อยากเห็นบ้านเมืองมีเสถียรภาพ คนไทยรักกัน ฯลฯ


อันดับ 10 
ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
 59.48% เพราะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ เป็นที่จับตามองของต่างชาติ คนจนถูกเอารัดเอาเปรียบ ไม่เท่าเทียม ฯลฯ

“สวนดุสิตโพล” สำรวจความเห็นประชาชนทั่วประเทศ 1,281 คน โดย 85.48% อยากให้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ
 มาเป็นอันดับ 1 
ก่อนมีรัฐบาลใหม่... 29 พ.ค. 2559 08:44 29 พ.ค. 2559 09:11 ไทยรัฐ