วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รมว.วัฒนธรรม เปิดถนนสายวัฒนธรรม 'ตลาดโคยกี๊ราชบุรี 200 ปี'

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดถนนสายวัฒนธรรม “ตลาดโคยกี๊ราชบุรี 200 ปี” หนุนเมืองโอ่ง ผลิตสินค้าชุมชน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมสร้างรายได้

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 27 พฤษภาคม 59 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เดินทางมา เปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรม “ตลาดโคยกี๊ราชบุรี 200 ปี” บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผวจ.ราชบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมเปิดงาน ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึก รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ทุกกลุ่มทุกวัย ควบคู่กับการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ทั้งในและนอกระบบ มุ่งเน้นการขับเคลื่อนนโยบาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ราชบุรีมีต้นทุนทางวัฒนธรรมสูงมาก ในฐานะที่มีประวัติมายาวนานตั้งแต่สมัยทวารวดี และราชบุรียังมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีหลากหลายชาติพันธุ์ ดังนั้น ถนนสายวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นนี้จากแนวทางของรัฐบาลที่มีนโยบายให้ชุมชนในพื้นที่ผลิตสินค้าของชุมชน ในขณะเดียวกัน กระทรวงวัฒนธรรม ก็ได้มีนโยบายเรื่องการส่งเสริมในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและนำวัฒนธรรมมาต่อยอด เพื่อให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมสร้างรายได้แก่ชุมชน ถนนสายวัฒนธรรมแห่งนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างให้จังหวัดอื่นที่มีชุมชนเก่า และมีความพร้อม มีศักยภาพที่จะเปิดเป็นถนนสายวัฒนธรรมได้

ส่วนเรื่องการต่อยอดในราชบุรีจะมีเรื่องของพิพิธภัณฑ์โบราณสถาน เรื่องวัฒนธรรมหลายชาติพันธุ์ การต่อยอดคืออยากให้มีการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของชาติพันธุ์ต่างๆ ที่เป็นตัวของตัวเอง ซึ่งจะต่อยอดนำสิ่งเหล่านั้นเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมต่อไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหาร การแสดง สิ่งทอ ซึ่งชาติพันธุ์เหล่านี้จะมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแต่ละชาติพันธุ์อยู่แล้ว

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดถนนสายวัฒนธรรม “ตลาดโคยกี๊ราชบุรี 200 ปี” หนุนเมืองโอ่ง ผลิตสินค้าชุมชน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมสร้างรายได้ 27 พ.ค. 2559 22:26 27 พ.ค. 2559 23:15 ไทยรัฐ