วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กน้อย' ลุยปัตตานี ยกระดับคุณภาพการศึกษา เขตพิเศษเฉพาะกิจ จชต.

(ภาพจาก : กระทรวงศึกษาธิการ)

รมช.ศธ.ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี ประชุมขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา เขต ศก.พิเศษ จว.ชายแดนใต้ น้อมนำหลักการทรงงานเป็นแนวทางปฏิบัติ ย้ำ 6 ข้อพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน เชิญชวน ปปช.ทำความดีถวายในหลวง เนื่องในโอกาส ครบ 70 ปี 9 มิ.ย.59

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.59 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ที่หอประชุมใหญ่คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกว่า 1,100 คน

โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ถวายพระราชสมัญญา "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยเพราะพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นต่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ ขอให้ทุกคนได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน คือ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" มาเป็นหลักในการปฏิบัติงาน คือ มีความเข้าใจถึงการมุ่งมั่น เสียสละ และใช้ความรู้ความเข้าใจนั้นเข้าถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง รวมถึงน้อมนำหลักการทรงงาน คือ "รู้รักสามัคคี" และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปฏิบัติ เพื่อสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งที่ผ่านมามีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ และขอเน้นย้ำให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติงานตามจุดเน้นการทำงานที่สำคัญ 6 ข้อ คือ 1.การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2.การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา 3.การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา 4. การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ 5.การเสริมสร้างการศึกษาเพื่อความมั่นคง และ 6. การส่งเสริมความปลอดภัย สวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พร้อมกันนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ได้กล่าวเชิญชวนให้ทุกคนร่วมกันทำความดี ทำงานให้ดี เพื่อเป็นปฏิบัติบูชา ถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และขอให้ทุกคนทำงานอย่างมุ่งมั่น ตั้งใจ ทำงานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ อันจะส่งผลช่วยสนับสนุนให้การพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองได้มีความเจริญก้าวหน้า สู่การพัฒนาและเกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน.

รมช.ศธ. ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี ประชุมขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา เขต ศก.พิเศษ จว.ชายแดนใต้ น้อมนำหลักการทรงงานเป็นแนวทางปฏิบัติ ย้ำ 6 ข้อพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน เชิญชวน ปปช.ทำความดีถวายในหลวง 27 พ.ค. 2559 10:30 27 พ.ค. 2559 11:22 ไทยรัฐ