วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บอร์ดบีเจซี อนุมัติเพิ่มทุน-ออกหุ้นกู้ ระดมเงินจ่ายหนี้ซื้อบิ๊กซี

บีเจซี เตรียมเพิ่มทุนออกหุ้นใหม่ 2.4 พันล้านหุ้น แบ่งขาย PP-ผู้ถือหุ้นเดิม หุ้นละ 35 บาท คาดระดมทุนได้ 8.4 หมื่นล้าน พร้อมออกหุ้นกู้ไม่เกิน 1.3 แสนล้าน รองรับปรับโครงสร้างเงินลงทุนและชำระคืนหนี้เงินกู้ซื้อกิจการบิ๊กซี...     

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ BJC แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวานนี้ (25 พ.ค.) มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่จำหน่ายออก หลังจากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 4.05 พันล้านบาท จากเดิมที่ 1.65 พันล้านบาท โดยออกหุ้นใหม่ 2.4 พันล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท 
          
ทั้งนี้ในการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 800 ล้านหุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ตามราคาที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยจะเป็นราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาดในราคาที่ดีที่สุดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน และราคาไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 35 บาท ซึ่งจะทำให้มูลค่าการระดมทุนจาก PP ขั้นต่ำอยู่ที่ราว 2.8 หมื่นล้านบาท  และ 2.หุ้นเพิ่มทุนใหม่อีกจำนวน 1.6 พันล้านหุ้น และหากมีหุ้นส่วนที่เหลือจากการเสนอขายให้ PP ก็จะจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาหุ้นละ 35 บาท กำหนดจองซื้อวันที่ 13-21 ก.ค.59 ซึ่งในส่วนนี้จะระดมทุนได้ราว 5.6 หมื่นล้านบาท 

สำหรับการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ บริษัทมีแผนในการจัดหาเงินทุนในวงเงิน 1.3 แสนล้านบาท โดยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และออกตราสารหนี้ โดยเงินที่เพิ่มขึ้นจากการปรับโครงสร้างเงินทุน จะนำไปใช้ในการชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการของบิ๊กซี การลดสัดส่วนของหนี้สินครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทมีสภาพคล่อง และมีความยืดหยุ่นพร้อมที่จะลงทุนในอนาคต อีกทั้งการปรับโครงสร้างเงินลงทุนของบริษัทฯ หลังจากการเข้าทำรายการและภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ส่งผลให้บริษัทฯ เป็นเจ้าของหุ้นทางอ้อม 97.9% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบิ๊กซี ซึ่งได้มีการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 2.04 แสนล้านบาท ซึ่งไม่รวมดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเข้าทำรายการ 

บริษัท ระบุว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้จะทำให้สามารถนำเงินไปชำระหนี้เงินกู้ได้ภายในกำหนดระยะ เวลาที่ตกลงไว้กับผู้ให้กู้ และช่วยลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ รวมถึงช่วยในการปรับโครงสร้างทุนและหนี้สินของบริษัทให้มีความเหมาะสม หรือใช้ในการขยายธุรกิจ หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท.

บีเจซี เตรียมเพิ่มทุนออกหุ้นใหม่ 2.4 พันล้านหุ้น แบ่งขาย PP-ผู้ถือหุ้นเดิม หุ้นละ 35 บาท คาดระดมทุนได้ 8.4 หมื่นล้าน พร้อมออกหุ้นกู้ไม่เกิน 1.3 แสนล้าน รองรับปรับโครงสร้างเงินลงทุนและชำระคืนหนี้เงินกู้ซื้อกิจการบิ๊กซี... 26 พ.ค. 2559 19:04 26 พ.ค. 2559 20:23 ไทยรัฐ