วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พม.คลอดรายชื่อเหยื่อม็อบการเมือง มีสิทธิรับเงินตามเกณฑ์ ลอตแรก 125 คน

พม.ประกาศรายชื่อเหยื่อความรุนแรงทางการเมือง ปี 56-57 ลอตแรกแล้ว 125 ราย มีสิทธิรับเงินตามหลักมนุษยธรรม แบ่งเป็นเสียชีวิต 25 เจ็บสาหัส 15 เจ็บธรรมดา 18 เจ็บเล็กน้อย 67 ส่วนทุพพลภาพรอบนี้ไร้ชื่อ ระบุใครไม่เห็นด้วยยื่นอุทธรณ์ได้ใน 30 วัน

เมื่อวันที่ 26 พ.ค.59 นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ตรวจสอบรายละเอียดของผู้ที่ยื่นขอรับความช่วยเหลือทางการเงินตามหลักมนุษยธรรม แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี 2556 - 2557 ทั้งหมด 820 คน แบ่งเป็นกรณีเสียชีวิต 46 คน ทุพพลภาพ 23 คน บาดเจ็บสาหัส 97 คน บาดเจ็บ 251 คน บาดเจ็บเล็กน้อย จำนวน 403 คน พบว่ามีผู้สมควรได้รับการเยียวยาทางด้านการเงินรอบที่ 1 จำนวน 125 ราย แบ่งเป็นกรณีเสียชีวิต 25 คน รายละ 400,000 บาท บาดเจ็บสาหัส 15 คน รายละ 100,000 บาท กรณีบาดเจ็บ 18 คน รายละ 60,000 บาท และกรณีบาดเจ็บเล็กน้อย 67 คน รายละ 20,000 บาท ส่วนกรณีทุพพลภาพรายละ 200,000 บาท แต่รอบนี้ไม่มีผู้ได้รับสิทธิในกรณีดังกล่าว ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2659 6536 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร 1300 หรือเว็บไซต์ www.dsdw.go.th

"หากผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้ สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะอนุกรรมการได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง และหากผู้ยื่นอุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ของคณะอนุกรรมการสามารถยื่นต่อคณะกรรมการได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์คำวินิจฉัยคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด" นายพุฒิพัฒน์ กล่าว

สำหรับรายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา กรณีเสียชีวิต 25 ราย ประกอบด้วย 1. ส.อ.วสันต์ คำวงศ์ 2. นายอะแกว แซ่ลิ้ว 3. นายสมควร นวนขนาย 4. นายวิโรจน์ เข็มนาค 5. ด.ช.กรวิชญ์ ยศอุบล 6. ด.ญ.พัชรากร ยศอุบล 7. นายธนะสิทธิ์ เวียงคำ 8. นายสุรเดช คำแปงใจ 9. นายสุพจน์ บุญรุ่ง 10. น.ส.ฐิพาพรรณ สุวรรณมณี 11. นายทวีศักดิ์ โพธิ์แก้ว 12. นายวิษณุ เภาพู่ 13. นายวสุ สุฉันทบุตร 14. ด.ญ.ฬิฬาวัลย์ พรหมชัย 15. ด.ญ.ณัฏฐ์ชยา รอสูงเนิน 16. นางพิศตะวัน อุ่นใจ 17. นายนรายศ จันทร์เพชร 18. ด.ต.เพียรชัย ภารวัตร 19. นายจีรยุทธิ์ เสนาณรงค์ 20. นายประคอง ชูจันทร์ 21. นายธนูศักดิ์ รัตนคช 22. นายมารุต เที่ยงลิ้ม 23. นายสุทิน ธราทิน 24. นายอนนท์ ไทยดี และ 25. ส.ต.ต.ศราวุฒิ ชัยปัญหา

รายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยากรณี บาดเจ็บสาหัส 15 คน ประกอบด้วย 1. น.ส.อารี ไตรบุญ 2. นายสมจิตร โสดากุล 3. จ.ส.อ.ชัยยันต์ เล็กพงษ์ 4. ส.ท.ประเสริฐ จันทร์ศรี 5. นางอัญชลี งามขำ 6. นายอรรณพ อ่อนเกตุพล 7. นายสมปอง พิชัยยันต์ 8. ส.ต.ต.ธนพล เพ็ชรรัตน์ 9. นายสุด ใจ สุกรา 10. นายตั๊ก ภักดี 11. นายเสน่ห์ จันทร์เกิด 12. นายสรวิทย์ จำนงค์ฤทธิ์ 13. นางร่วม ทิมทวด 14. นายวิชชุภาส ปสุทธิโอภาส 15. นายสุนทร บุญทัศน์

รายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา กรณีบาดเจ็บ 18 คน ประกอบด้วย 1. นายถิรเดช คงสุริยะภิญโญ 2. จ.ส.ต.สถิต คำแดง 3. นายชาคริต ประเสริฐวงศ์ 4. นายก้องเกียรติ แซ่เอียว 5. นายเดชา สิงห์ศักดิ์ตระกูล 6. พ.ต.ท.ชวลิต หรุ่นศิริ 7. นายสุรศักดิ์ หนูเซ่ง 8. นายเฉลิมราช วิเศษเสรี 9. ด.ต.วชิรพงศ์ อุ่นนวลบุรพงศ์ 10. ส.ต.อ.ปภาวิน แสงจันทร์ 11. นายมนู ช่อลำเจียก 12. นายยศสิริ ยังแหยม 13. นายไพโรจน์ สะตะพันธ์ 14. นายอานนท์ จันทาพูน 15. นางทิตา เทียมทอง 16. นางวันวิสา ดงเย็น 17. น.ส.สุกัญญา ไมตระรัตน์ และ 18. นายสุธิรักษ์ แปลกหิง

ส่วนรายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีบาดเจ็บเล็กน้อย 67 คน ประกอบด้วย 1. นายสนิท เงินงาม 2. นายประวิท ทองแปรง 3. นายจิรัสย์ อนันตพงศ์ 4. นายพัฒนา สุขสมปรารถนา 5. นายสายันต์ แสนอวน 6. นายณรงค์ สกุลชัยอรชร 7. นายสินชัย ยศวราเลิศ 8. นางนลินี แกล้วกล้า 9. นายศิริชัย ศิริวาณิชย์ 10. นายทวี ตั้งวณิชย์พลากร 11. นายยงยุทธ ตั้งวณิชย์พลากร 12. นางปรัชญา ทโยประการ 13. น.ส.จำนงค์ ชินวงค์ 14. นายประจวบ ไชยรัมย์ 15. น.ส.ศิริพร จ้อยเจือ 16. นายปรีดี ฮวดศรี 17. นางไพริน สุนทรวิภาค 18. น.ส.มอบใจ มากบัว 19. นายเทียนชัย ธำมรงค์เสรีวงค์ 20. นางอรุณวรรณ เจริญศิลป์ 21. นางพิจิตร รุ่งเรื่องพาณิช 22. นายสมยศ วงษ์จันลา 23. นางดารา วรรณ รังษี 24. นายบุญช่วย พิมพ์สัมฤทธิ์ 25. น.ส.ปารีณา หล้าอ่อน 26. น.ส.อนุชิดา ม่วงเอี่ยม 27. นายประโชติ สิริวัฒน์ 28. นายเสริมศักดิ์ แสงอร่ามทิพย์ 29. นายสุรศักดิ์ บุญชู 30. นางสาคร บุญชู 31. นางอ้อย นามพร 32. นางพิชชาภา ฟักแก้ว 33. นายนิพนธ์ เทพาขันธ์ 34. นายจินตรัตน์ ทองช่วย 35. นายอนุชา สุวรรณ สุวรรณิกา 36. นายณรงค์ พรมดำ 37. นายวสุ ลิมปนุทัย 38. ส.ต.ต.สัมฤทธิ์ จงบริบูรณ์ 39. นางจงรักษ์ มาลัยทอง 40. นายพรชัย ศรีมุงคุณ 41. นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสามารถ 42. นายอภิเอก บัลลังก์โพธิ์ 43. ด.ต.นิติพล รัตพลที 44. นางอุดมพร เพชรฤทธิ์ 45. ส.ต.ท.เจษฎา ห้วยหงษ์ทอง 46. นายอวิรุทธ์ ชูศรี 47. นายกิติตศักดิ์ นาคา 48. น.ส.มนฤดี ปัญญาคำ 49. นายสุรศักดิ์ นาคประสิทธิ์ 50. นายชินวัตร แซ่เตียว 51. ส.ต.ท.ณัฐวุฒิ จันทนาม 52. พลฯ กิตติชัย พงศ์เศรษฐบุตร 53. ด.ต.สุเทพ วารีหลั่ง 54. ร.ต.ท.วิทยา มาลัยประเสริฐ 55. ส.ต.อ. ธีระวุฒิ เหล่าจารุวงค์ 56. น.ส. นันทิชา เสน่ห์ 57. นายเกียรติศักดิ์ จำชาติ 58. นายชวลิต ถิรายันติกุล 59. นายสมชาย แก้วจินดา 60. ส.ต.ต.วสันต์ ดวงมา 61. นายเจ๊ะปือเฮง เจ๊ะอุเซ็ง 62. นายสมนึก อึ่งสร้อยทอง 63. นางนัยรัตน์ ศิริวิทยานันท์ 64. นายจิราวัฒน์ สลามทร 65. นายสุรพงษ์ กมลอินทร์ 66. น.ส.จันทรัตน์ กรเสรีนิธิพร 67. นายสุรเชษฎ์ วัชรวิศิษฎ์.

พม.ประกาศรายชื่อเหยื่อความรุนแรงทางการเมือง ปี 56-57 ลอตแรกแล้ว 125 ราย มีสิทธิรับเงินตามหลักมนุษยธรรม แบ่งเป็นเสียชีวิต 25 เจ็บสาหัส 15 เจ็บธรรมดา 18 เจ็บเล็กน้อย 67 ส่วนทุพพลภาพรอบนี้ไร้ชื่อ ระบุใครไม่เห็นด้วยยื่นอุทธรณ์ได้ 26 พ.ค. 2559 14:47 26 พ.ค. 2559 15:24 ไทยรัฐ