วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไม่ถูกฝาถูกตัว

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.ที่ผ่านมา มีหนังสือเวียนจาก คณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

ตามแนวทางประชารัฐ (อคป.) ที่มี สุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกฯ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าคณะทำงานดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

ตามแนวทางประชารัฐจังหวัด เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้คณะทำงานพิจารณาความพร้อมของโครงการที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง นำเสนอให้แล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย.2559

แต่ถ้าหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วให้พิจารณาตามหลักการดังต่อไปนี้ ตามที่มีมติ ครม. 22 ม.ค.2559 ให้โครงการต่างๆเบิกจ่ายงบประมาณภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง กำหนดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.2559 แต่โครงการยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน จึงได้มีมติปรับปรุงแนวทางการดำเนินโครงการ

โดยให้พิจารณาโครงการที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองยื่นเสนอในปัจจุบันให้แล้วเสร็จและส่งให้ฝ่ายเลขานุการภายใน 15 พ.ค. มอบให้ฝ่ายเลขานุการประกอบด้วย ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส.และผู้แทนเครือข่ายกองทุนในแต่ละจังหวัด พิจารณาความเหมาะสมของโครงการ เพื่อยื่นขอรับการสนับสนุน งบประมาณที่เหลือทั้งหมด และนำส่งฝ่ายเลขานุการ รวบรวมภายในวันที่ 31 พ.ค. เพื่อนำเสนอ อคป.ต่อไป

ทั้งหมดนี้จะเห็นได้ถึงความซ้ำซ้อนและวิธีบริหารจัดการของ กองทุนหมู่บ้าน ทั้งๆที่ไม่ได้เป็นโครงการใหม่ มีการดำเนินการต่อเนื่องมาหลายรัฐบาลแล้ว แต่รัฐบาลชุดปัจจุบัน ได้มาเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการแม้แต่ชื่อของกองทุนหมู่บ้าน ก็มีการเปลี่ยนแปลง จะด้วยเหตุผลใดแล้วแต่ ไม่ใช่วิธีการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ต่อการดำเนินการแต่อย่างใด

ดูได้จากคำสั่งดังกล่าวที่มีการเร่งรัดในการทำงาน เพื่อใช้จ่ายงบประมาณที่เหลือทั้งหมด แค่นั้น โดยไม่ได้คำนึงถึงประสิทธิภาพของโครงการ ทำให้ในที่สุดแล้ว แทนที่โครงการกองทุนหมู่บ้านจะเกิดประโยชน์กับชาวบ้าน กลับกลายเป็นภาระด้านงบประมาณของรัฐบาลไปฉิบ

ส่วนจะมีอะไรแอบแฝงต่อไปหรือไม่ งบประมาณจะรั่วไหล แค่ไหน คงต้องมีการติดตามตรวจสอบกันต่อไป ที่ชี้ให้เห็นได้ชัดเจนก็คือ ความถนัดในการบริหารจัดการ ไม่ค่อยจะถูกฝาถูกตัว ผลงานเลยออกมาแบบขอไปที

ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ.

หมัดเหล็ก
mudlek@hotmail.com

26 พ.ค. 2559 10:42 26 พ.ค. 2559 10:42 ไทยรัฐ


advertisement