วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คนดีศรีอำนวยศิลป์

โดย ซี.12

ในกระบวนโรงเรียนราษฎร์ที่มีศิษย์เก่าจบการศึกษาเป็นจำนวนมากและกระจายไปอยู่ในทุกองคาพยพของสังคมเห็นจะไม่มีโรงเรียนไหนเกินโรงเรียนอำนวยศิลป์

เมื่อสองสามวันก่อนได้มีการมอบรางวัล คนดีศรีอำนวยศิลป์ ให้ศิษย์เก่าในกลุ่มต่างๆเกือบร้อยคนเช่น กลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ กลุ่มเอกชน ภาคธุรกิจและกลุ่มผู้ประสบความสำเร็จและสร้างคุณประโยชน์

หน้าที่หนึ่งของที่นี่คือเมื่อไรที่ ข้าราชการ หรือ คนของรัฐ ได้รับการยกย่องไม่ว่าจากหน่วยไหนก็จะไม่รอช้าที่จะแสดงมุทิตาจิตและนำมาบันทึกไว้ด้วยความชื่นชมเพื่อเป็นกำลังใจ โดยในส่วนนี้มีอยู่ 30 ราย คือ

1.ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 2.ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาที่เพิ่งถูกคำสั่ง คสช. ตาม ม.44 ระงับการปฏิบัติหน้าที่ 3.นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 4.พล.ท.นพ.ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก 5.นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน 6.พล.ท.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย 7.พล.ร.อ.ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ 8.นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผอ.สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 9.รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 10.นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน

11.นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 12.ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 13.นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ 14.นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ 15.นายพิศิฎฐ์ สุดลาภา ผู้พิพากษาศาลฎีกา 16.ศ.นพ. ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 17.ศ.พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 18.นายมานิตย์ สุขอนันต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ภาค 8 19.นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 20.นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

21.นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี 22.นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 23.พล.อ.วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก 24.ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 25.พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล 26.รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (รอโปรดเกล้า) 27.นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 28.นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 29.นายสุรชาติ เล็กขาว ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ 30.นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน

ในกลุ่มผู้ประสบความสำเร็จและสร้างคุณประโยชน์ มี 4 รัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบันได้รับรางวัลด้วยคือ 1.พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ 2.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตผู้บัญชาการทหารบก 3.นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อดีตเลขาธิการสภาพัฒน์ฯ 4.นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำหรับกลุ่มอื่นๆเอาไว้ว่างๆจะหยิบมาบอก.

“ซี.12”

26 พ.ค. 2559 10:06 26 พ.ค. 2559 10:06 ไทยรัฐ