วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กน้อย' ลุยตรวจขับเคลื่อนการศึกษาเขต ศก.พิเศษ จ.ตราด

เครดิตภาพจาก กระทรวงศึกษาธิการ

รมช.ศธ. ลงพื้นที่ จ.ตราด ลุยตรวจเยี่ยมขับเคลื่อนการศึกษาโรงเรียนเขต ศก.พิเศษ ชูต้นแบบศูนย์อาเซียนศึกษา–แหล่งเรียนรู้ครบวงจร หวังเด็กไทยได้โอกาสใช้ภาษาสื่อสาร สอดรับนโยบาย รบ.สู่ประชาคมอาเซียน

เมื่อวันที่ 24 พ.ค.59 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อม พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตราด เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์)

โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า จากการเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านท่าเรือ (ประถัมภ์ประถัมภ์) มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นต้นแบบศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กับนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นโอกาสของเด็กไทยที่ได้ภาษาในการสื่อสาร โดยเฉพาะภาษากัมพูชาอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการค้าขายพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษของจังหวัด

จากนั้น พล.อ.สุรเชษฐ์ เดินทางไปเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนในโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด ที่วิทยาลัยเทคนิคตราด ก่อนเป็นประธานประชุมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด ที่ศาลากลางจังหวัด โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและฝ่ายการศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวต่อว่า การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด จัดขึ้นเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาหน่วยงานการศึกษา และสถานศึกษาทุกสังกัดสามารถบริหารจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางเฉพาะพื้นที่ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ทักษะที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ชายแดน และส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเตรียมคนสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้มีคุณภาพ เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตราด มีหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับอนุปริญญาโดยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จำนวน 109 แห่ง 2 สาขา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจำนวน 16 แห่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 8 แห่ง ตํารวจตระเวนชายแดน 2 แห่งสำนักงานพระพุทธศาสนา 1 แห่ง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 แห่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษ 1 แห่ง อีกทั้งยังมีระดับอาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีการจัดการศึกษาสายอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพระดับฝีมือ การบริการชุมชนที่มุ่งเตรียมคนรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ภายใต้โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ทั้งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ยังเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล อันสอดรับกับเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน และประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะการจัดการศึกษาในมิติที่หลากหลายให้เป็นแหล่งเรียนรู้ครบวงจรขององค์ความรู้ในด้านอาชีพ สังคม เศรษฐกิจ การศึกษาศิลปวัฒนธรรม การค้า การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำไปสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป

รมช.ศธ. ลงพื้นที่ จ.ตราด ลุยตรวจเยี่ยมขับเคลื่อนการศึกษาโรงเรียนเขต ศก.พิเศษ ชูต้นแบบศูนย์อาเซียนศึกษา–แหล่งเรียนรู้ครบวงจร หวังเด็กไทยได้โอกาสใช้ภาษาสื่อสาร สอดรับนโยบาย รบ.สู่ประชาคมอาเซียน 24 พ.ค. 2559 13:21 24 พ.ค. 2559 14:49 ไทยรัฐ