วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กจิน' ย้ำกลางปี 60 ทุกฝ่ายร่วมมือกลไก 'ประชารัฐ'

"ประจิน" ชี้รัฐบาลกำชับหน่วยงานรัฐ เร่งปฏิรูปประเทศตามโรดแม็ป ย้ำกลางปี 60 ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกลไก "ประชารัฐ"

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 59 ที่ห้องประชุมวายุภักดิ์ แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ รัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดการสัมมนา "การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยแบบบูรณาการ" เพื่อสร้างความเข้าใจถึงการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา และมอบนโยบายการปฏิรูปประเทศและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ระยะเวลา 20 ปี ให้กับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้าร่วมประมาณ 1,300 คน อาทิ รัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนจาก สศช. สำนักงบประมาณสำนัก ผู้แทนเหล่าทัพ ทั้งนี้มีการถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ ของกระทรวงมหาดไทยไปยังส่วนราชการในภูมิภาค

โดย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวบรรยายหัวข้อ "สถานการณ์และการดำเนินงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา" ตอนหนึ่งว่า รัฐบาลเข้ามาโดยมีเจตนารมณ์ปกป้องและเชิดชูสถาบัน การรักษาความมั่นคงของรัฐ การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การส่งเสริมและเข้าถึงการบริการภาครัฐ การเรียนรู้ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินอย่างบูรณาการภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตั้งเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนให้คำนึงถึงประโยชน์ของชาติเป็นหลัก ซึ่งนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. คือทำก่อน ทำจริง มีผลสัมฤทธิ์ เกิดผลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยการบริหารราชการแผ่นดินจากนี้ไป ขอให้หน่วยราชการเร่งรัดการทำงานให้เป็นไปตามกรอบโรดแม็ป 3 ระยะ ซึ่งขณะนี้เป็นการทำงานระยะที่ 2 คือการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อขับเคลื่อนการทำงานซึ่งต้องจัดทำแผนปฏิบัติการและกำหนดเป้าหมายเพื่อเตรียมส่งต่อให้รัฐบาลต่อไป

พล.อ.อ.ประจิน กล่าวต่อว่า ส่วนการตั้งประเด็นว่ารัฐบาลไม่ได้ดำเนินการนั้น ตนยืนยันว่ารัฐบาลกำหนดโรดแม็ปและเห็นภาพในการแก้ปัญหาชัดเจนในแต่ละด้านที่วางกรอบไว้ อาทิ การทำประมงผิดกฎหมายที่ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสากล การวางแผนและการปฏิรูป การแก้ปัญหาการบินพลเรือน การสร้างรายได้ให้ประชาชน รวมถึงการจัดหาที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อย การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ รวมทั้งราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ และการแก้ปัญหาภัยแล้ง นอกจากนี้ได้แก้ปัญหาด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมความรู้แก่บุคลากรควบคู่กับการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศ และปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แก้ไขและปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย ฯลฯ รวมทั้งกำชับเรื่องการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลให้ประชาชนเข้าใจง่าย และเน้นการขับเคลื่อนงานตามนโยบายประชารัฐ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐและเอกชนนับจากนี้ถึงกลางปี 2560 ซึ่งรัฐบาลต้องการเห็นความร่วมมืออย่างบูรณาการทุกระดับในทุกพื้นที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและมีกลไกประชารัฐช่วยเคลื่อน

"ประจิน" ชี้รัฐบาลกำชับหน่วยงานรัฐ เร่งปฏิรูปประเทศตามโรดแม็ป ย้ำกลางปี 60 ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกลไก "ประชารัฐ" 23 พ.ค. 2559 20:49 23 พ.ค. 2559 23:21 ไทยรัฐ