วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สปท.ชงใช้ ม.44 เร่งปฏิรูปนักการเมือง

สปท.ชงใช้ ม.44 เร่งปฏิรูปนักการเมือง

  • Share:

สปท.เห็นชอบรายงานสร้างเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ ปชต. พร้อมเสนอใช้มาตรา 44 เร่งปฏิรูปนักการเมือง 10 ลักษณะ

เมื่อวันที่ 23 พ.ค.59 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) โดยมี น.ส.วลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธาน สปท.คนที่ 2 เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระการพิจารณารายงานของคณะกรรมการ (กมธ.) ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

โดย นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่า ระบบการเมืองมีส่วนสำคัญที่จะต้องสร้างความชอบธรรมและมีคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซึ่งระบบการเมืองจะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นระบบการเมืองที่มีเสถียรภาพ เพื่อสร้างประชาชนและข้าราชการให้มีวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย คือการให้การศึกษาเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมทางการเมืองที่ยั่งยืน การสร้างนักการเมืองที่ดีและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การประชาสัมพันธ์ และการบริหารการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมทางการเมืองที่ยั่งยืน

ด้าน นายกษิต ภิรมย์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ กล่าวว่า แผนแม่บทว่าด้วยการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองจะโยงถึงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อย่างไร และจะเชื่อมโยงกับอำนาจรัฐอย่างไร ขึ้นอยู่กับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยมี ครม.สนับสนุนงบประมาณให้กับรัฐสภาเพื่อจัดสรรให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิรูปการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม กมธ.จึงเสนอแนะให้รัฐบาลกำหนดการปฏิรูปวัฒนธรรมทางการเมืองให้เป็นวาระแห่งชาติ และหากต้องการให้สัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว ขอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนหลัก รวมทั้งการตรากฎหมายที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองออกมาบังคับใช้ หากต้องการให้สัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว ขอให้หัวหน้า คสช.มีคำสั่งตามรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 มาตรา 44 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนหลัก และให้ปรับปรุง พ.ร.บ.สภาพัฒนาการเมือง พ.ศ.2551 ให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย จากนั้นที่ประชุมเปิดให้สมาชิก สปท.แสดงความคิดเห็นซึ่งเห็นว่าควรสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง โดยเฉพาะการปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่

จากนั้น นายเสรี ชี้แจงว่า คณะกรรมาธิการฯ เห็นว่า ลักษณะของนักการเมืองที่ต้องปฏิรูปมี 10 ประการ คือ 1.พวกเห็นแก่ตัว แสวงหาอำนาจและผลประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทุจริตคอร์รัปชัน และแทรกแซงข้าราชการ 2.ขาดอุดมการณ์ทางการเมือง และขาดความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองและประชาชน 3.สร้างสถานการณ์เพื่อเป็นช่องทางหากิน หาผลประโยชน์บนความทุกข์ร้อนของชาวบ้าน 4.สร้างปัญหาในบ้านเมืองให้วุ่นวายเข้าไว้ เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้อง เข้าประเภทสู้แล้วรวย และพวกใช้สื่อสาธารณะปลุกปั่นยุยงประชาชนให้เกิดการแตกแยก 5.นักการเมืองที่ไม่มีคุณภาพ พวกเรียกร้องความสนใจ พูดจาไร้สาระ เอาดังเข้าว่า 6.ไม่มีมรรยาททางการเมือง ขาดคุณธรรม ขาดจริยธรรม 7.พวกอิจฉาตาร้อน พวกหลงตัวเอง ชอบท้าทาย และชอบให้ร้ายคนอื่น 8.พวกไขว่คว้าหาอำนาจ มักหาเงินและใช้เงินในทางที่ผิด เช่น นำเงินมาซื้อเสียง ซื้อตำแหน่ง 9.พวกที่เอาประชาชนเป็นตัวประกัน แล้วสร้างประชาชนให้เกิดการแตกแยก และ 10.พวกได้แล้วไม่รู้จักพอ เช่น พวกได้คืบเอาศอก ต่อมาที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบต่อรายงานดังกล่าวด้วยคะแนน 162 เสียง ต่อ 0 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง เพื่อเสนอต่อ ครม.และฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้