วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เคาะแล้ว!! 24 พ.ค.-22 มิ.ย. เปิดรับสมัครบุคคล ชิงตำแหน่งผู้ว่าฯ เคหะ

เคาะแล้ว!! 24 พ.ค.-22 มิ.ย. เปิดรับสมัครบุคคล ชิงตำแหน่งผู้ว่าฯ เคหะ

  • Share:

การเคหะฯ เปิดรับสมัครบุคคล คัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะฯ คนใหม่ ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค.-22 มิ.ย.นี้…
 

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. นางจารุวรรณ งามกนกวรรณ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้การเคหะแห่งชาติเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติคนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค.ถึงวันที่ 22 มิ.ย. 2559 ซึ่งผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2537

ทั้งนี้ มีรายละเอียดที่สำคัญ เช่น ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ ความจัดเจนเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ การบริหารรัฐกิจ การผังเมือง การสาธารณูปโภค สถาปัตยกรรม วิศวกรรม การเศรษฐกิจ การเงิน หรือกฎหมาย และมีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรตามกรณีใดกรณีหนึ่ง กล่าวคือ กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารภาคเอกชนต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีรายได้ (Turnover) ไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี โดยมีงบการเงินและโครงสร้างองค์กร หรือรายงานประจำปี (Annual Report) ในขณะที่ดำรงตำแหน่งมาแสดงด้วย

ส่วนกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า หรือกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจนั้น ทั้งนี้ จะต้องดำรงตำแหน่งนั้นต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้