วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ยังไม่ปลดล็อก

ยังไม่ปลดล็อก

โดย หมัดเหล็ก
24 พ.ค. 2559 05:01 น.
  • Share:

ประกาศ คสช.ฉบับที่ 57/2557 เรื่องให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไปตามที่ได้มีการประกาศ คสช.ฉบับที่ 11/2557 ลงวันที่ 22 พ.ค.2557 เรื่องการสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญ 2550 โดยประกาศฉบับนี้กำหนดให้บท บัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญบางหมวดยังมีผลบังคับใช้ต่อไป

โดยเฉพาะกำหนดให้ศาลทั้งหมดคงมีอำนาจดำเนินการพิจารณาคดีตามบทกฎหมาย และประกาศ คสช.ให้องค์กรอิสระและองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญปี 2550 ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ประกาศ คสช.ฉบับที่ 24/2557 ลงวันที่ 23 พ.ค.2557 เรื่องให้ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ต่อไปนอกจากกำหนดให้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 5 ฉบับ มีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ศาล องค์กรอิสระและองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญนั้น สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

ประกอบด้วย พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2550 จนกว่าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก ให้งดเว้นการเลือกตั้ง ส.ส. และการเลือกตั้งหรือสรรหา ส.ว.ไว้เป็นการชั่วคราว

ให้กรรมการ กกต.มีอำนาจกำหนดหรือขยายระยะเวลาในการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งตามพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง ส.ว.ทั่วไปปี 2557 ตามที่เห็นสมควร

ให้ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปี 2550 มีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก เพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อย ห้ามไม่ให้พรรคการเมืองที่มีอยู่แล้วดำเนินการประชุมหรือทำกิจกรรมใดๆในทางการเมืองหรือการจัดตั้งหรือจดทะเบียนพรรคการเมือง ให้ระงับไว้เป็นการชั่วคราว รวมทั้งการจัดสรรเงินสนับสนุนพรรคการเมืองให้ระงับไว้เป็นการชั่วคราวด้วย

ให้ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ 2552 มีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ไขหรือยกเลิก

ให้บรรดา คำร้องสำนวนอรรถคดีภายใต้ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ที่กล่าวมาแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินคดีของ กกต.หรือศาลก่อน 22 พ.ค.2557 ให้สามารถดำเนินการวินิจฉัยต่อไป

ให้ศาลฎีกามีอำนาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเป็นไปตามที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกากำหนด และในกรณีที่ กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วถ้าเห็นควรให้เพิกถอนสิทธิให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย

ในวาระครบ 2 ปี คสช. อย่าคิดได้คืบจะเอาศอก ยังล็อกอยู่เหมือนเดิม.

หมัดเหล็ก
mudlek@hotmail.com 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้