วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วธอ.รุ่นที่ 3

โดย ซี.12

เขียนถึงการจัดระเบียบหลักสูตรการฝึกอบรมของหน่วยงานของรัฐไปหยกๆก็มีมาเลยทีเดียวสำหรับหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน” (วธอ.) รุ่นที่ 3 ซึ่งจัดโดยสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

ก็เหมือนเคยที่นักศึกษามีทั้งข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนมาเข้าหลักสูตรกันสลอน มาว่ากันถึงข้าราชการก่อน

1.นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม 2.นายเข็มชัย ชุติวงศ์ รองอัยการสูงสุด 3.พลเอกฐิติวัจน์ กำลังเอก ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กระทรวงกลาโหม 4.พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 5.นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย รองผู้อำนวยการ สำนักงบประมาณ 6.นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 7.นางปานทิพย์ ศรีพิมล รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 8.นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 9.น.ส.พจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 10.นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม 11.นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต 12.พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 13.พลตรีวิศิษฐ์ โชตะมังสะ ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพบก 14.พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา ที่ปรึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 15.นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

สำหรับผู้บริหารรัฐวิสาหกิจและตำแหน่งอื่นๆในภาครัฐ ก็มี 1.นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน 2.นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 3.นายนิรุฒ มณีพันธ์ ที่ปรึกษา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) 4.นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 5.ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 6.ดร.ภูมิจิตต์ พงษ์พันธ์งาม รองผู้อำนวยการ องค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7.นายยรรยง ไทยเจริญ ผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 8.ดร.วรสุดา สุขารมณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล 9.นายวิทยา ฉายสุวรรณ ประธานคณะกรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 10.พลเอกวิสิษฐ แจ้งประจักษ์ กรรมการบริหารหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 11.น.ส.สมจิณณ์ พิลึก รองผู้ว่าการ (สายงานบริการและสิ่งแวดล้อม) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 12.นายสมชัย เตชะวณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 13.นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ ผู้อำนวยการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 14.ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 15.นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจขนาดกลาง บมจ. ธนาคารกรุงไทย

การจัดหลักสูตรดังกล่าวนี้จะมีความเกี่ยวเนื่องกับ กระทรวงอุตสาหกรรม มากแค่ไหนไม่รู้ แต่เมื่อมีมติ ครม.เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆออกมาเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 แล้วก็ควรระมัดระวังอย่าให้มีการทำอะไรที่ขัดต่อมติ ครม.เข้า อย่างเช่นที่ระบุว่า

การรับบุคลากรภาคเอกชนเข้ารับการอบรมให้พิจารณาจากผู้ที่องค์กรเอกชนตามกฎหมายหรือองค์กรเอกชนซึ่งเป็นที่ยอมรับแพร่หลายได้คัดสรรตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้แล้วเสนอชื่อมาเป็นหลักและควรให้บุคลากรดังกล่าวเสียค่าใช้จ่ายบางส่วนหรือทั้งหมดตามความเหมาะสม

สรุปรวมความแล้วตอนนี้หลักสูตรนี้มีคนภาครัฐเข้าอบรม 30 คน ที่เหลือ 76 คนมาจากภาคเอกชนซึ่งจะได้นำเสนอต่อไปภายหลัง.

“ซี.12”

23 พ.ค. 2559 10:11 23 พ.ค. 2559 10:11 ไทยรัฐ