วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เด็กจบใหม่เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ “ประเวศ” แนะตั้งทีมยุทธศาสตร์ปลดล็อก

แก้ปัญหาศึกษามักติดขัดระเบียบราชการ

จากการประชุมเวทีการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย หัวข้อ “ทางเลือกของการเรียนรู้” ที่ รร.เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า ประเทศไทยใช้ระบบการศึกษาทางเดียวมานาน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีหลักการที่ดี แต่ในทางปฏิบัติยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร ซึ่งการเรียนรู้ควรต้องมีหลากหลายทางเลือก เพราะแต่ละคนไม่เหมือนกัน จุดอ่อนของผู้ที่จบการศึกษาในระบบของไทยคือ ทำงานไม่เป็น ไม่อดทน และไม่รับผิดชอบ แต่เราจะพบทักษะทั้ง 3 อย่างนี้ในผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ดังนั้นถ้ามีแหล่งการศึกษาที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยจะช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้ดี ซึ่งปัจจุบันมีทางเลือกของการเรียนรู้ เช่น เครือข่ายบ้านเรียน ที่กลุ่มพ่อแม่เป็นผู้จัดการศึกษาตามความสนใจของผู้เรียน การจัดการศึกษาของภาคเอกชนเพื่อสร้างทักษะในการทำงาน รวมถึงวิทยาลัยชุมชน (วชช.) ที่เน้นการเรียนรู้จากข้างล่างขึ้นบนเพื่อผลิตบุคลากรได้ตรงกับความต้องการของชุมชน การแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาแบบเดิมๆ มักติดขัดระเบียบราชการ หากเรารวบรวมผู้มีศักยภาพในสังคม ตั้งเป็นคณะทำงานยุทธศาสตร์เพื่อการศึกษาแบบไม่เป็นทางการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่สำคัญ พร้อมกับศึกษาแนวทางที่จะปลดล็อกเรื่องต่างๆ เชื่อมโยงความร่วมมือทุกภาคส่วน น่าจะทำให้การแก้ปัญหาเป็นรูปธรรมได้

นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล ผู้อำนวยการ วชช.สระแก้ว กล่าวว่า วชช.เปิดสอนระดับอนุปริญญา เปิดโอกาสทางการศึกษาให้คนในชุมชนได้เรียนใกล้บ้าน หลักสูตรตรงความต้องการของผู้เรียนและแนวโน้มการมีงานทำในชุมชน ส่วนอุปสรรคในการพัฒนา วชช.คือ ขาดบุคลากรทางการศึกษา และการรับรองมาตรฐานของหลักสูตร.

จากการประชุมเวทีการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย หัวข้อ “ทางเลือกของการเรียนรู้” ที่ รร.เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า ประเทศไทยใช้ระบบการศึกษาทางเดียวมานาน... 23 พ.ค. 2559 04:28 23 พ.ค. 2559 04:28 ไทยรัฐ