วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ผู้นำชาวพุทธร่วมประชุมวิสาขบูชาโลก เฉลิมพระเกียรติ 'ในหลวง-ราชินี'

ผู้นำชาวพุทธร่วมประชุมวิสาขบูชาโลก เฉลิมพระเกียรติ 'ในหลวง-ราชินี'

  • Share:

ประมุขสงฆ์-ผู้นำชาวพุทธ 85 ประเทศทั่วโลก ร่วมประชุมวิสาขบูชาโลก เฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง” ครองราชย์ครบ 70 ปี และ “สมเด็จพระราชินี” เจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา คณะสงฆ์ไทย-จีน ร่วมกันทำแอพพลิเคชั่นเผยแพร่ความรู้ให้ชาวพุทธ...

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคาร มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เปิดงานวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ 13 เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 22-23 พ.ค. 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีประมุขสงฆ์ ผู้นำชาวพุทธ จาก 85 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมประชุม โดยในงานวิสาขบูชาครั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า มีบุคคลสำคัญของโลกส่งสาส์นมาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกด้วย อาทิ นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา นายบัน คีมูน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ เป็นต้น

ทั้งนี้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าวเปิดการประชุมว่า การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นการเตือนจิตสำนึกในวิถีแห่งความไม่ประมาท เพราะธรรมะแห่งความไม่ประมาทนี้ จะเป็นผลให้ชีวิตและสังคมเกิดความดีงาม สันติสุข และอิสรภาพอย่างแท้จริง วิสาขบูชาวันสากลสำคัญของโลก เป็นวันที่สำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนา ที่เกี่ยวเนื่องกับการประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพานของพระพุทธองค์ จึงขอเชิญชวนชาวพุทธทั่วโลกพร้อมใจกันรำลึกถึงธรรมะข้อหนึ่ง คือ สามัคคีธรรม เพราะความสามัคคีนี้เองทำให้พี่น้องชาวพุทธทั่วโลกผ่านวิกฤติการณ์การผันแปรของธรรมชาติ และความผันแปรแห่งจิตใจของมนุษย์ ทั้งเป็นประจักษ์พยานแห่งการดำเนินชีวิต ด้วยเมตตา ปัญญา อดทน เสียสละ และไม่ประมาทของพุทธศาสนิกชน อันเป็นวิถีแห่งพระพุทธองค์ ที่จะนำโลกไปสู่สันติภาพแห่งแท้จริง

จากนั้นเวลา 14.00 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อาชวินทร์ เศวตเศรนี เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2559 อย่างเป็นทางการ โดยภายหลังเสร็จพิธี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ และประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก กล่าวว่า ครั้งนี้ชาวพุทธทั่วโลกได้มาร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งประชุมทำแผนนำหลักพุทธวิธีทางพระพุทธศาสนาไปสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในแต่ละประเทศรวมถึงประชาคมโลก ใน 3 ประการ คือ 1.ใช้คำสอนพระพุทธศาสนาป้องกันความขัดแย้ง 2.ใช้หลักพระพุทธศาสนาแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และ 3.การเยียวยาหลังเกิดความขัดแย้ง

นอกจากนี้คณะสงฆ์ฝ่ายเถรวาทของไทย และมหายานของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ร่วมมือกันจัดทำแอพพลิเคชั่น ด้านวิชาการพระพุทธศาสนา ขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก ชื่อว่า MCU APP เพื่อให้นักศึกษา เด็กและเยาวชน รวมถึงชาวพุทธทั่วโลก ได้เรียนทางไกล รวมทั้งสอบถามวิชาการทางพระพุทธศาสนา รวมถึงข้อสงสัยในหลักธรรม พร้อมทั้งเผยแพร่กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มเปิดทดลองใช้ในการประชุมวิสาขบูชานานาชาติในครั้งนี้ และในอนาคตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ จะนำไปเผยแพร่เพื่อให้ชาวพุทธ และสถาบันสมทบทั่วโลกได้ดาวน์โหลดมาใช้งานต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้