วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ดุสิตโพล' เผย ปชช.สะเทือนใจข่าว ดร.วันชัย ยิง 2 อาจารย์ดับ

'สวนดุสิตโพล' สำรวจความคิดเห็น ปชช.ทั่วประเทศ 1,178 คน กรณี ดร. ยิงหัว 2 อาจารย์ดับ พบว่ากว่า 76.47 เปอร์เซ็นต์ รู้สึกหดหู่สะเทือนใจ ขณะที่ 70.59% มีความเห็นไปในทางเดียวกันว่า ศีลธรรมเสื่อมลง ไม่ยับยั้งชั่งใจ ใช้แต่อารมณ์...

วันที่ 22 พ.ค. 59 ผลสำรวจความคิดเห็น 'สวนดุสิตโพล' จากประชาชน กรณี ดร.วันชัย ดนัยตโมนุท ใช้อาวุธปืนยิง อาจารย์ ม.ราชภัฏ 2 ราย เสียชีวิต เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อความรุนแรง ในสังคมไทยและช่วยกันหาวิธีในการแก้ปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปจากสังคมไทย “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,178 คน สำรวจระหว่างวันที่ 16-21 พฤษภาคม 2559 สรุปผลได้ ดังนี้

ต่อข้อถามที่ว่า ประชาชนคิดอย่างไร? กับการใช้ความรุนแรงในสังคมไทย ณ วันนี้ โดยเฉพาะการทำร้ายกันจนเสียชีวิต อันดับ 1 รู้สึกหดหู่ สะเทือนใจ เศร้าใจกับการกระทำที่โหดเหี้ยม ทารุณ 76.47% อันดับ 2 ศีลธรรมเสื่อมลง คนขาดการยับยั้งชั่งใจ ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล 70.59% อันดับ 3 กฎหมายไม่เข้มงวด เจ้าหน้าที่ของรัฐควบคุมดูแลได้ไม่ทั่วถึง 65.33% อันดับ 4 สื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นตัวกระตุ้นให้คนมีพฤติกรรมเลียนแบบ 62.24% อันดับ 5 ปัญหาสังคมมีมากขึ้น และใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาเพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีต 60.08%

ต่อข้อความที่ว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดความรุนแรงในสังคมไทย ณ วันนี้อันดับ 1 ปัญหาเศรษฐกิจ ความเหลื่อมล้ำทางสังคม 84.61% อันดับ 2 ความเครียด กดดัน ขาดสติ หาทางออกไม่ได้ 81.27% อันดับ 3 ติดอบายมุข สุรา ยาเสพติด  76.65% อันดับ 4 ขาดการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดี  75.20% อันดับ 5 สื่อ ละคร ภาพยนตร์ นำเสนอภาพความรุนแรงให้เห็น 61.15%

ต่อข้อถามที่ว่า แนวทางการแก้ไข ความรุนแรงในสังคมไทย ณ วันนี้ อันดับ 1 ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน รณรงค์ปลูกฝัง ส่งเสริมค่านิยมที่ดี 86.06% อันดับ 2 กฎหมายต้องเด็ดขาด ลงโทษให้เป็นเยี่ยงอย่าง 82.48% อันดับ 3 ครอบครัวต้องมีเวลาให้กัน ให้ความรักความอบอุ่น พูดคุยกันให้มากขึ้น 77.13% อันดับ 4 มีสติ ใจเย็น อภัยให้กัน ยึดหลักธรรมคำสอนในการใช้ชีวิต 72.67% อันดับ 5 สื่อควรนำเสนออย่างสร้างสรรค์ ไม่นำเสนอภาพที่มีความรุนแรง  62.41%

'สวนดุสิตโพล' สำรวจความคิดเห็น ปชช.ทั่วประเทศ 1,178 คน กรณี ดร. ยิงหัว 2 อาจารย์ดับ พบว่ากว่า 76.47 เปอร์เซ็นต์ รู้สึกหดหู่สะเทือนใจ ขณะที่ 70.59% มีความเห็นไปในทางเดียวกันว่า ศีลธรรมเสื่อมลง ไม่ยับยั้งชั่งใจ ใช้แต่อารมณ์ ... 22 พ.ค. 2559 09:36 22 พ.ค. 2559 14:59 ไทยรัฐ