วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมชลฯจัดแผนพัฒนาระบบน้ำไร่นา
ปี 59 จ่ายน้ำคลุมพื้นที่ 9.5 หมื่นไร่

กรมชลประทาน เผยแผนพัฒนาพื้นที่ระบบชลประทานในไร่นา 95,293 ไร่ เพื่อกระจายน้ำไปสู่แหล่งเพาะปลูกได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งแผนพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตร ด้วยการรวบรวมที่ดินหลายแปลงมาวางผังใหม่พร้อมทำถนนและระบบชลประทาน...

เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2559 นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปี 2559 นี้ กรมชลประทานได้มอบหมายให้สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางเร่งขับเคลื่อน พัฒนางานจัดรูปที่ดินตามพ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 ซึ่งมีเป้าหมายพัฒนาพื้นที่ระบบชลประทานในไร่นา  95,293 ไร่ แยกเป็น การพัฒนาจัดรูปที่ดิน 8,060 ไร่ และพัฒนาเป็นงานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม 87,233 ไร่ ซึ่งจะสามารถกระจายน้ำไปสู่แหล่งเพาะปลูกได้อย่างทั่วถึง 


นอกจากนั้น ยังเตรียมแผนดำเนินการศึกษาแผนงานก่อสร้างใหม่ขอบเขตพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ 40 ล้านไร่ ที่มีความเหมาะสมที่จะพัฒนาระบบชลประทานในไร่นาได้ 
ปัจจุบันสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางอยู่ระหว่างเร่งจัดทำแผนแม่บทการจัดรูป ที่ดิน ตาม พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินฯ ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ โดยดึงเกษตรกร เจ้าของที่ดิน และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม มีเป้าหมายพัฒนาพื้นที่การเกษตรทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทานให้มีระบบแพร่กระจายน้ำในไร่นาอย่างทั่วถึง ทั้งในรูปแบบการจัดระบบน้ำและการจัดรูปที่ดิน 


"งานจัดรูปที่ดิน กรมชลประทานมุ่งพัฒนาที่ดินที่ใช้เพื่อเกษตรกรรมให้สมบูรณ์ทั่วถึงทุกแปลง โดยรวบรวมที่ดินหลายแปลงในบริเวณเดียวกัน เพื่อวางผังจัดรูปที่ดินใหม่ พร้อมจัดระบบชลประทาน จัดสร้างถนนหรือทางลำเลียงในไร่นา มีการปรับระดับพื้นที่ดิน ปรับปรุงบำรุงดิน ขณะเดียวกันส่งเสริมการวางแผนการผลิตและการจำหน่ายผลผลิตการเกษตร รวมถึงการแลกเปลี่ยน การโอน การรับโอนสิทธิในที่ดิน การให้เช่าซื้อที่ดิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมด้วย" ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน กล่าว

ส่วนการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม นายสิริวิชญ บอกว่า ได้มีเป้าหมายจัดระบบชลประทานจากทางน้ำชลประทานหรือแหล่งน้ำอื่นๆ นำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตรอย่างทั่วถึง มีทั้งการสร้างระบบส่งน้ำแบบคูส่งน้ำรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ระบบส่งน้ำแบบ U-Shape และระบบส่งน้ำแบบท่อ เพื่อกระจายน้ำไปหล่อเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูก ทำให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสมกับการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นนาข้าว อ้อย ปาล์มน้ำมัน สับปะรด มะม่วง และยางพารา ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ ทำให้เกษตรกรมีโอกาสผลิตสินค้าเกษตรป้อนเข้าสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น และมีรายได้สูงขึ้น อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ผอ.สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางกล่าว

กรมชลประทาน เผยแผนพัฒนาพื้นที่ระบบชลประทานในไร่นา 95,293 ไร่ เพื่อกระจายน้ำไปสู่แหล่งเพาะปลูกได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งแผนพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตร ด้วยการรวบรวมที่ดินหลายแปลงมาวางผังใหม่พร้อมทำถนนและระบบชลประทาน... 21 พ.ค. 2559 20:39 21 พ.ค. 2559 20:54 ไทยรัฐ