วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


เยาวชนต้นแบบ "เก่ง" และ "ดี" ทู บี นัมเบอร์วัน ไอดอล

“เยาวชน” คือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของประเทศในอนาคต ถ้าวันนี้เด็กไทยมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีความฉลาดทางอารมณ์และได้รับการปลูกฝังให้มีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม วันข้างหน้าเขาจะสามารถดูแลตัวเองได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งมีศักยภาพที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วย เยาวชนจึง ควรได้รับโอกาสและการดูแลเอาใจใส่จากทั้งครอบครัว ชุมชนและประเทศ” พระดำรัสในทูล กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงมีถึงเจตนารมณ์ของการริเริ่มโครงการทู บี นัมเบอร์ วัน ซึ่งมีการพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่องในทุกมิติตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา

พระองค์ท่านตรัสว่า โครงการทู บี นัมเบอร์ วัน เป็นการสร้างพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนเก่งและเป็นคนดี และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หลักการคือ เพื่อนต้องช่วยเพื่อน กิจกรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะจะทำให้เยาวชนมีสังคมและปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้

และนั่นจึงเป็นที่มาของกิจกรรม “ทู บี นัมเบอร์วัน ไอดอล” ซึ่งดำเนินมาเป็นรุ่นที่ 6 แล้วในปีนี้...!!

ม.ล.ยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาสำนักงาน โครงการทู บี นัมเบอร์ วัน เล่าให้ฟังว่า ทูลกระหม่อมหญิงฯทรงมีพระดำริ ให้จัดทำโครงการทู บี นัมเบอร์วัน ไอดอล (TO BE NUMBER ONE IDOLS) หรือการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีให้เป็น “ไอดอล” หรือบุคคลต้นแบบของสมาชิกทู บี นัมเบอร์ วัน เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนใน ทุกๆด้าน อาทิ การเรียน การพัฒนาบุคลิกภาพ การแต่งกาย การพูด การแสดงออก มีจิตอาสาให้บริการแก่บุคคลอื่น รวมทั้งการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม เป็นสื่อบุคคลในการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

“พระองค์ท่านทรงเชื่อมั่นในพลังเยาวชนที่จะกำหนดอนาคตของตนเอง โดยทรงมุ่งมั่นให้กิจกรรม TO BE NUMBER ONE เป็นความหวังของคนรุ่นใหม่ ที่ต้องปรับและพัฒนาให้ทันสมัย สอดคล้องกับวันเวลาที่เปลี่ยนไป เป็นการปลุกพลังสร้างกระแสเยาวชนที่ต้องการจะเป็นคนดีคนเก่ง เป็นคนมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ และ เป็นแบบอย่างแก่เยาวชนอื่นๆ” ที่ปรึกษาสำนักงานโครงการทู บี นัมเบอร์ วัน บอก

สำหรับการประกวด ทู บี นัมเบอร์ วัน ไอดอล ซีซั่น 6 ประจำปี 2559 ได้มีการจัดงานประทานรางวัลแก่เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี จำนวน 16 คน จากทั่วประเทศ เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ จำนวน 40 คน เข้าเก็บตัวในบ้าน IDOL เป็นเวลา 5 สัปดาห์ เพื่อเรียนรู้และพัฒนาตนเอง จากวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ เน้นการเรียนรู้ในแนวทางที่สร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการแข่งกันทำความดี สอดแทรก เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีพฤติกรรมที่มุ่งค้นหา ความเป็นหนึ่งของตนเอง ด้วย การแสดงความสามารถที่หลากหลาย เพื่อแสดงให้คนทั่วไปรับรู้ว่า เยาวชนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นทั้งคนเก่ง คนดีได้

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต บอกว่า กรมสุขภาพจิตในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE มีหน้าที่สนับสนุนเยาวชนให้ค้นพบความสามารถที่แท้จริงที่เป็นข้อดีและจุดเด่นของตัวเอง เมื่อหาพบและตอบตนเองได้ ก็เป็นเรื่องง่ายที่จะพัฒนาต่อยอดให้มีความสามารถ และมีความพร้อมที่จะก้าวออกมายืนอยู่แถวหน้าเพื่อเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนคนอื่นๆได้อย่างภาคภูมิ

“ทู บี นัมเบอร์ วัน ไอดอล ไม่ได้เน้นการสร้างเด็กให้เป็น “ดาราหรือศิลปิน” แต่เป็นการสร้างเด็กคนหนึ่งให้เป็นตัวของตัวเอง เป็นคนเก่งและคนดี ยกระดับความสามารถทั้งด้านการแสดง การเข้าสังคม การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ เป็นการติดอาวุธให้กับเด็ก ที่สามารถถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดีและแข็งแรงให้กับสังคม” อธิบดีกรมสุขภาพจิตบอก

สำหรับผลการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทู บี นัมเบอร์ วัน ไอดอล รุ่นที่ 6 ประจำปี 2559 ชนะเลิศอันดับ 1 ฝ่ายชาย ได้แก่ นายภาณุวิชย์ อุปปิง อายุ 17 ปี ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.พะเยา, อันดับ 2 นายภัคพล สีสา อายุ 16 ปี ร.ร.สระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี, อันดับ 3 นายปดลเดช วงศ์ชนกศิริกุล อายุ 15 ปี ร.ร.พูลเจริญวิทยาคม จ.สมุทรปราการ, อันดับ 4 นายสมุทร แก้ววัน อายุ 15 ปี ร.ร.เตรียม–อุดมศึกษาน้อมเกล้า จ.สมุทรปราการ, อันดับ 5 นายทรงพล นราทร อายุ 16 ปี ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด ชนะเลิศอันดับ 1 ฝ่ายหญิง ได้แก่ น.ส.อธิชา รักษลิขิต อายุ 18 ปี ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่, อันดับ 2 น.ส.วชิราพร พัฒนพานิช อายุ 17 ปี ร.ร.มารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา , อันดับ 3 น.ส.ธนัชพร ลาภธนวัฒน์ อายุ 17 ปี ร.ร.ถาวรานุกูล จ.สมุทรสงคราม, อันดับ 4 น.ส.กมลลักษณ์ อินทรสูตร อายุ 16 ปี ร.ร.วัชรวิทยา จ.กำแพงเพชร, อันดับ 5 น.ส.ชลธิภา จูมโสดา อายุ 17 ปี ร.ร.บ้านไร่วิทยา จ.อุทัยธานี และอันดับ 6 น.ส.รุจรวี จีระเดชากุล อายุ 16 ปี ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์

ในโอกาสนี้ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จด้วยพระองค์เองมาทรงเป็นองค์ประธานและประทานรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 16 คน และทรงร่วมแสดงคอนเสิร์ตกับเยาวชนทั้ง 16 คน ด้วยบรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นกันเอง

ทั้งนี้ เยาวชนทั้ง 16 คนที่ได้รับคัดเลือกเป็น TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 6 จะต้องปฏิบัติภารกิจหรือกิจกรรมอันเป็นประโยชน์เสริมสร้างภาพลักษณ์โครงการและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากโครงการตามสัญญาที่ได้ทำไว้ สำหรับผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE IDOL ใน 5 รุ่นที่ผ่านมา พบว่าเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีพัฒนาการเด่นชัด ทุกคนมีการปรับตัว มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการในทิศทางที่ดีขึ้น มีความพร้อม ทั้งร่างกายจิตใจและผลการเรียนที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพราะมีการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่ไปสู่รุ่นน้อง ให้รู้ว่าการเข้ามาเป็นทู บี นัมเบอร์ วัน ไอดอล ต้องเตรียมตัว อย่างไร และต้องทำอะไรบ้าง ซึ่งสามารถตอบโจทย์ของการขยายเครือข่ายจากรุ่นสู่รุ่น เกิดเป็นระบบพี่สอนน้องตามที่โครงการคาดหวังได้เป็นอย่างดี.

20 พ.ค. 2559 10:01 20 พ.ค. 2559 10:04 ไทยรัฐ