วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มุมข้าราชการ 21/05/59

โดย ซี.12

มีตำแหน่งแห่งหนในราชการพลเรือนหลายตำแหน่งทีเดียวที่ได้มาด้วยวิธีพิเศษและเป็นคนพิเศษอย่างรายล่าสุดมี คำสั่งหัวหน้า คสช. ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ สั่งให้ พลตำรวจเอกชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล พ้นจากตำแหน่ง จเรตำรวจแห่งชาติ และให้โอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนในตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน โดยไม่ต้องสรรหาและให้รักษาราชการในตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับเป็นต้นไปคือวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 และให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่แทนวุฒิสภาให้ความเห็นชอบต่อไป...

เป็นความโชคดีอีกต่อหนึ่งของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพราะทันทีที่ตำแหน่ง จเรตำรวจแห่งชาติ ว่างลงในวันที่ 17 พฤษภาคม ก็สามารถเริ่มกระบวนการสรรหาคนในหน่วยงานขึ้นดำรงตำแหน่งแทนซึ่งในวันนี้มีชื่อของ พลตำรวจเอกเดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ 10) มาแรงที่สุดที่จะเสียบเป็นจเรตำรวจแห่งชาติ และนั่นหมายความว่า ก็จะมี พลตำรวจโท ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะได้เลื่อนขึ้นเป็น พลตำรวจเอก เร็วขึ้นคนหนึ่งไล่ลูกระนาดลงไปจนถึง พลตำรวจโท และ พลตำรวจตรี ใหม่จนถึงปลายแถว...

ตำแหน่งอันหอมหวนทวนลมเหล่านี้ยากนักที่จะตกถึงมือข้าราชการพลเรือนแท้ๆ ที่แออัดกันอยู่ในสำนักนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาลก็มีตั้งแต่ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นั่นก็ยศ พลตำรวจเอก ตุลาที่จะถึงนี้เกษียณแล้วจะคืนให้พลเรือนหรือเปล่า ถัดมาก็ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ นี่ก็ยศ พลเอก จากกองทัพ ว่าก็ว่าเถอะแม้แต่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ก็ยังมาจาก อาจารย์หมอ ในมหาวิทยาลัยไม่ใช่ครูแท้...

ที่สำนักงาน ก.พ.ร. ครม.อนุมัติการแต่งตั้ง กิตติยา คัมภีร์ ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ) สำนักงาน ก.พ.ร. ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ.ร. แล้วมี ที่ปรึกษา อีก 2 หน่วยงานคือ สิงคิ์ วิเศษพจนกิจ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการประสานกิจการความมั่นคง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ขึ้นดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง...

ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา ได้รับพระราชทาน เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2528 ทั้งสิ้น 9 ราย ประกอบด้วย สาขามนุษยศาสตร์ นางสาวรื่นฤทัย สัจจพันธุ์ สาขาศึกษาศาสตร์ นางสาวนงลักษณ์ วิรัชชัย สาขาวิทยาศาสตร์ นางสาวพิไลพันธ์ พุธวัฒนะ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ นายสุธี อักษรกิตติ์ และ สาขาแพทยศาสตร์ 5 รายได้แก่ นายเกรียงศักดิ์ จีระแพทย์ นายกำแหง จาตุรจินดา นายธีระ ทองสง พันเอกหญิง ถนอมศรี ศรีชัยกุล และ ท่านผู้หญิงศรีจิตรา บุนนาค...

แจ้งความคืบหน้าสำหรับโครงการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนมัธยมหันมาเรียนสายอาชีวศึกษาให้มากขึ้นที่เขียนถึงการจัดพิมพ์นวนิยายสะท้อนภาพชีวิตของ คนเรียนอาชีวะออกไปสู่สังคม ทั้งสองเล่มคือ ใต้ปีกรัก ของ คณิตยา และ วางหัวใจไว้บนก้อนดิน ของ พิมพิสุธญ์ ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดส่งหนังสือไปให้โรงเรียนที่เปิดการสอนชั้นมัธยมต้นทุกแห่งแล้วเพื่อกระตุ้นให้เด็กหยิบยืมไปอ่าน ฝากความถึง ผู้อำนวยการ ครูบาอาจารย์ และ บรรณารักษ์ ช่วยแนะนำเด็กนักเรียนด้วยเพื่อสนองตอบนโยบายดีๆอย่าง อาชีวะสร้างชาติ...

“ซี.12”

20 พ.ค. 2559 09:48 20 พ.ค. 2559 09:48 ไทยรัฐ